Crystal Structure of Y3 Sc1.05 Fe3.95 O12


Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 809-813


Chemical nameY3 Sc1.05 Fe3.95 O12
FormulaFe3.95O12Sc1.05Y3
a (Å)12.462
b (Å)12.462
c (Å)12.462
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1935.367
Space groupI a -3 d