Crystal Structure of Y3 In.42 Fe4.58 O12


Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 809-813


Chemical nameY3 In.42 Fe4.58 O12
FormulaFe4.58In0.42O12Y3
a (Å)12.424
b (Å)12.424
c (Å)12.424
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1917.716
Space groupI a -3 d