Crystal Structure of Eu3 Fe5 O12


Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 809-813


Chemical nameEu3 Fe5 O12
FormulaEu3Fe5O12
a (Å)12.497
b (Å)12.497
c (Å)12.497
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1951.719
Space groupI a -3 d