Structures by: Zhang J.


Structures by: Zhang J.

Results: 3044


#NameUnit Cell
1100752C10H10Cl5Cu5N2S2
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3386-3388
a=17.5832(4)
b=17.5832(4)
c=12.1881(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3768.2(2)
1501707C54H52N2S2
The journal of physical chemistry. B (2011) 115, 23 7606-7611
a=5.7587(10)
b=17.681(3)
c=21.772(4)
α= 111.793(3)
β= 91.700(3)
γ= 92.295(3)
V = 2054.4(6)
1501927C33H25NO8
Organic letters (2011) 13, 4 688-691
a=11.4787(9)
b=9.9688(8)
c=24.0837(18)
α= 90.00
β= 90.2130(10)
γ= 90.00
V = 2755.9(4)
1501928C27H22O7
Organic letters (2011) 13, 4 688-691
a=9.6288(4)
b=10.5846(4)
c=11.4820(4)
α= 75.5150(10)
β= 80.5860(10)
γ= 83.9260(10)
V = 1115.17(7)
1501995C33H24O4
Organic letters (2011) 13, 5 1170-1173
a=34.4501(4)
b=34.4501(4)
c=11.2367(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 11549.2(4)
1501996C20H20O5
Organic letters (2011) 13, 5 1170-1173
a=10.333(2)
b=8.0719(16)
c=21.608(4)
α= 90.00
β= 100.077(5)
γ= 90.00
V = 1774.5(6)
1502583C30H31NO7S
Organic letters (2011) 13, 22 5940-5943
a=10.2162(4)
b=11.3789(4)
c=12.2560(4)
α= 103.1790(10)
β= 90.5210(10)
γ= 94.8580(10)
V = 1381.65(9)
1502653C18.67H21.33N2.67O3.33S1.33Sn1.33
Journal of agricultural and food chemistry (2010) 58, 5 2715-2719
a=11.008(2)
b=12.502(3)
c=13.118(3)
α= 74.75(3)
β= 71.81(3)
γ= 65.93(3)
V = 1546.7(7)
1502898C31H42O13
Organic letters (2010) 12, 7 1560-1563
a=11.15910(10)
b=15.29610(10)
c=18.7549(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3201.29(5)
1502938C30H24ClNO2
Organic letters (2010) 12, 8 1876-1879
a=5.5972(3)
b=22.0274(13)
c=19.8862(11)
α= 90.00
β= 91.438(2)
γ= 90.00
V = 2451.0(2)
1502939C18H15NO3
Organic letters (2010) 12, 8 1876-1879
a=6.8760(2)
b=10.0689(3)
c=11.7443(4)
α= 68.4160(10)
β= 73.9990(10)
γ= 72.3670(10)
V = 708.08(4)
1502974C22H21NO3
Organic letters (2010) 12, 10 2338-2341
a=6.715(5)
b=17.086(5)
c=16.786(5)
α= 90.000(5)
β= 95.450(5)
γ= 90.000(5)
V = 1917.2(16)
1503355C21H18BrNO2S2
Organic letters (2010) 12, 2 244-247
a=8.833(2)
b=10.334(3)
c=11.603(3)
α= 84.817(4)
β= 80.553(4)
γ= 79.659(4)
V = 1025.8(5)
1503356C16H17NO3S2
Organic letters (2010) 12, 2 244-247
a=11.860(5)
b=21.361(5)
c=6.275(5)
α= 90.000(5)
β= 90.000(5)
γ= 90.000(5)
V = 1589.7(15)
1503357C46H47N2O5S4
Organic letters (2010) 12, 2 244-247
a=10.9558(13)
b=11.5826(14)
c=19.238(2)
α= 90.415(2)
β= 96.827(2)
γ= 114.341(2)
V = 2204.2(4)
1503524C15H18BFN2O2
Organic letters (2012) 14, 1 248-251
a=7.678(6)
b=11.164(9)
c=18.619(13)
α= 95.269(17)
β= 95.202(15)
γ= 107.487(14)
V = 1504(2)
1503525C17H21BN2O4
Organic letters (2012) 14, 1 248-251
a=15.8268(2)
b=14.2082(3)
c=8.8506(2)
α= 90.00
β= 116.466(2)
γ= 90.00
V = 1781.66(7)
1503752C56H50Cl3IrN4O2S4
Organic letters (2009) 11, 1 161-164
a=11.5544(7)
b=14.9444(9)
c=17.0869(10)
α= 103.9380(10)
β= 107.2350(10)
γ= 99.4740(10)
V = 2644.9(3)
1504800C29.38H19.75Cl1.5F6N2
Organic letters (2008) 10, 17 3677-3680
a=10.757(3)
b=15.673(5)
c=15.764(5)
α= 98.285(5)
β= 90.679(5)
γ= 95.983(5)
V = 2614.7(14)
1504801C28H22AgCl3N2
Organic letters (2008) 10, 17 3677-3680
a=16.9545(11)
b=23.2586(15)
c=6.5773(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2593.7(3)
1504802C32H28AgClF2N2
Organic letters (2008) 10, 17 3677-3680
a=17.5486(14)
b=23.6751(19)
c=6.7198(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2791.8(4)
1504803C29H24AgClN2O2
Organic letters (2008) 10, 17 3677-3680
a=20.2507(13)
b=14.730(1)
c=17.8733(12)
α= 90.00
β= 111.846(1)
γ= 90.00
V = 4948.6(6)
1504804C29H22AgCl3F2N2
Organic letters (2008) 10, 17 3677-3680
a=6.659(2)
b=13.924(4)
c=15.986(4)
α= 73.452(4)
β= 77.98
γ= 76.16
V = 1363.9(7)
1504805C30H26AgCl3N2O2
Organic letters (2008) 10, 17 3677-3680
a=18.7911(14)
b=23.0534(16)
c=6.5177(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2823.5(4)
1505064C42H54Cl6N2O2
The journal of physical chemistry. B (2007) 111, 19 5082-5089
a=5.67940(10)
b=18.1714(8)
c=21.44410(10)
α= 90.00
β= 96.8770(7)
γ= 90.00
V = 2197.17(10)
1505083C36H44N2O2
Journal of Physical Chemistry C (2007) 111, 26 9177
a=9.94390(10)
b=11.00470(10)
c=13.9991(4)
α= 90.00
β= 97.9080(19)
γ= 90.00
V = 1517.35(5)
1505657C18H28O7,C19H24NO2,F6P
Organic letters (2007) 9, 26 5553-5556
a=11.775(2)
b=14.080(3)
c=14.801(3)
α= 117.56(3)
β= 109.34(3)
γ= 92.84(3)
V = 1991.5(11)
1506362Dibutyl-tetramethyl-quinacridone
The journal of physical chemistry. B (2005) 109, 16 8008-8016
a=5.08940(10)
b=16.0916(13)
c=15.8959(4)
α= 90.00
β= 98.732(2)
γ= 90.00
V = 1286.73(11)
1506630C15H20N2O4S
Organic letters (2005) 7, 14 3103-3106
a=11.602(2)
b=10.937(2)
c=13.353(3)
α= 90.00
β= 91.68(3)
γ= 90.00
V = 1693.6(6)
1506631C14H18O4S
Organic letters (2005) 7, 14 3103-3106
a=9.3162(19)
b=17.800(4)
c=9.3600(19)
α= 90.00
β= 107.19(3)
γ= 90.00
V = 1482.8(6)
1506632C18H24O4S
Organic letters (2005) 7, 14 3103-3106
a=9.0592(18)
b=9.6194(19)
c=12.332(3)
α= 94.17(3)
β= 104.87(3)
γ= 117.63(3)
V = 896.9(5)
1507811C54H62Cl6N4O4S2
Organic letters (2012) 14, 12 2964-2967
a=5.8840(10)
b=14.260(3)
c=17.526(3)
α= 70.967(2)
β= 82.158(2)
γ= 86.783(2)
V = 1377.0(4)
1507977C20H37N2OPRu
Nature chemistry (2011) 3, 8 609-614
a=12.710(3)
b=13.992(3)
c=12.838(3)
α= 90.00
β= 108.43(3)
γ= 90.00
V = 2166.0(9)
1508560C18H22ClNO5
Journal of natural products (2012) 75, 12 2113-2120
a=10.0493(12)
b=10.0493(12)
c=17.167(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1733.7(5)
1508964C25H24O4
Organic letters (2013) 15, 4 968-971
a=8.47420(10)
b=11.5299(2)
c=10.62130(10)
α= 90.00
β= 103.2230(10)
γ= 90.00
V = 1010.26(2)
1511446Ba2 Zr6 Cl17 B
Journal of the Less-Common Metals (1989) 156, 49-58
a=11.4735
b=11.4735
c=9.8812
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1300.773
1511973C26H21BrN2O2
Organic Letters (2013) 15, 9 2266
a=6.2078(6)
b=14.3876(13)
c=14.9337(13)
α= 90.00
β= 98.625(3)
γ= 90.00
V = 1318.7(2)
1511974C17H13NO2
Organic Letters (2013) 15, 9 2266
a=7.2349(8)
b=18.662(2)
c=10.0294(11)
α= 90.00
β= 104.708(3)
γ= 90.00
V = 1309.8(2)
1511977C21H25FNO2.5
Journal of medicinal chemistry (2013) 56, 9 3478-3491
a=21.457(10)
b=5.787(3)
c=29.727(15)
α= 90.00
β= 98.372(15)
γ= 90.00
V = 3652(3)
1512144C13H26O5
Journal of natural products (2013) 76, 7 1303-1312
a=6.0818(2)
b=19.4319(7)
c=12.9792(4)
α= 90.00
β= 90.883(2)
γ= 90.00
V = 1533.71(9)
1512145C13H25O4.5
Journal of natural products (2013) 76, 7 1303-1312
a=13.0378(15)
b=17.163(3)
c=6.2782(9)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1404.9(4)
1512146C13H22O4
Journal of natural products (2013) 76, 7 1303-1312
a=8.0315(2)
b=10.5320(2)
c=15.8116(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1337.47(5)
1512148C13H24O3
Journal of natural products (2013) 76, 7 1303-1312
a=8.6241(2)
b=9.7034(2)
c=15.9697(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1336.39(5)
1512150C13H26O3
Journal of natural products (2013) 76, 7 1303-1312
a=6.7617(3)
b=7.8646(3)
c=12.6936(5)
α= 90.00
β= 102.866(2)
γ= 90.00
V = 658.07(5)
1512153C19H36O11
Journal of natural products (2013) 76, 7 1303-1312
a=11.2174(2)
b=5.98460(10)
c=16.7692(4)
α= 90.00
β= 98.3540(10)
γ= 90.00
V = 1113.80(4)
1512231C20H19NO2
Organic letters (2013) 15, 15 3978-3981
a=9.513(5)
b=18.292(5)
c=9.488(5)
α= 90.000(5)
β= 90.000(5)
γ= 90.000(5)
V = 1651.0(13)
1512471C108H102Co3N12O18
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 148-153
a=23.5595(15)
b=11.2040(7)
c=41.518(3)
α= 90.00
β= 94.5160(10)
γ= 90.00
V = 10925.1(13)
1512472C108H102N12O18Zn3
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 148-153
a=23.4616(13)
b=11.2113(6)
c=41.580(2)
α= 90.00
β= 93.4720(10)
γ= 90.00
V = 10916.9(10)
1512473C108H102Cd3N12O18
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 148-153
a=24.100(3)
b=11.4627(14)
c=41.889(5)
α= 90.00
β= 96.397(2)
γ= 90.00
V = 11500(2)
1512698C18.5H17N3O6.5SZn
Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 117-126
a=15.13(3)
b=13.94(2)
c=10.342(18)
α= 90.00
β= 103.61(2)
γ= 90.00
V = 2120(6)
1512699C23.2H23.6CdN4.8O6
Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 117-126
a=14.6012(19)
b=7.7214(10)
c=22.842(3)
α= 90.00
β= 95.446(2)
γ= 90.00
V = 2563.6(6)
1512700C22H22CuN4O6S
Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 117-126
a=11.7035(6)
b=8.6041(5)
c=23.7693(11)
α= 90.00
β= 91.709(4)
γ= 90.00
V = 2392.5(2)
1512701C24H25CdN5O6
Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 117-126
a=15.2856(16)
b=9.2163(10)
c=18.1367(19)
α= 90.00
β= 104.7930(10)
γ= 90.00
V = 2470.4(5)
1513085C34H40N4
The Journal of Physical Chemistry C (2013) 117, 47 24997
a=21.767(14)
b=5.973(3)
c=23.372(15)
α= 90.00
β= 96.26(3)
γ= 90.00
V = 3021(3)
1513086C34H40N4
The Journal of Physical Chemistry C (2013) 117, 47 24997
a=11.810(2)
b=11.257(2)
c=23.291(7)
α= 90.00
β= 108.84(3)
γ= 90.00
V = 2930.5(13)
1513186C104H92Co4N16O19
Inorganica Chimica Acta (2013) 397, 89-93
a=27.993(5)
b=10.587(2)
c=33.716(6)
α= 90.00
β= 107.199(3)
γ= 90.00
V = 9545(3)
1513187C26H22CoN4O4
Inorganica Chimica Acta (2013) 397, 89-93
a=16.225(5)
b=18.445(5)
c=16.083(5)
α= 90.000(5)
β= 108.718(5)
γ= 90.000(5)
V = 4559(2)
1513223C22H36O8
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=8.5553(2)
b=7.0580(2)
c=18.5846(5)
α= 90.00
β= 94.6680(10)
γ= 90.00
V = 1118.48(5)
1513224C23H38O8
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=8.4307(2)
b=11.7779(3)
c=23.1333(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2297.04(9)
1513225C22H32O7
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=7.57840(10)
b=10.6565(2)
c=26.4145(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2133.21(6)
1513226C20H28O5
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=6.506
b=13.700
c=20.624
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1838.262
1513227C22H32O7
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=7.5766(2)
b=10.6290(2)
c=26.1402(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2105.11(8)
1513228C23H34O7
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=6.71180(10)
b=13.4388(2)
c=23.6639(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2134.45(6)
1513229C24H36O7
Journal of natural products (2013) 76, 12 2253-2262
a=12.0609(2)
b=6.82630(10)
c=29.7481(5)
α= 90.00
β= 98.0820(10)
γ= 90.00
V = 2424.87(7)
1513256C28H26F2N2O2
Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270
a=5.0366(10)
b=19.092(4)
c=11.454(2)
α= 90.00
β= 99.39(3)
γ= 90.00
V = 1086.6(4)
1513257C36H42F2N2O2
Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270
a=8.0930(16)
b=8.8966(18)
c=12.017(2)
α= 110.82(3)
β= 101.89(3)
γ= 99.42(3)
V = 764.4(4)
1513258C40H50F2N2O2
Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270
a=22.992(5)
b=9.991(2)
c=15.192(3)
α= 90.00
β= 98.67(3)
γ= 90.00
V = 3449.9(13)
1513259C52H74F2N2O2
Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270
a=16.163(3)
b=10.169(2)
c=15.187(3)
α= 90.00
β= 113.16(3)
γ= 90.00
V = 2295.0(9)
1513323C46H50N2O5S4
Organic Letters (2010) 12, 2 244-247
a=10.9558(13)
b=11.5826(14)
c=19.238(2)
α= 90.415(2)
β= 96.827(2)
γ= 114.341(2)
V = 2204.2(4)
1513353C12H17BrN2O2Zn,(H2O)
Analytical chemistry (2014) 86, 2 1277-1281
a=15.9539(6)
b=15.9539(6)
c=14.7843(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 3258.9(2)
1513543C18H26O4
Organic letters (2014) 16, 1 196-199
a=8.326(7)
b=8.643(7)
c=25.63(2)
α= 81.878(7)
β= 87.849(7)
γ= 61.655(7)
V = 1606(2)
1513552C21H17NO3
Organic letters (2014) 16, 1 162-165
a=11.033(2)
b=7.4849(13)
c=21.792(4)
α= 90.00
β= 96.722(6)
γ= 90.00
V = 1787.2(6)
1514261C18H26O4
Organic letters (2014) 16, 1 196-199
a=8.326(7)
b=8.643(7)
c=25.63(2)
α= 81.878(7)
β= 87.849(7)
γ= 61.655(7)
V = 1606(2)
1514370C39H31N3S2
The Analyst (2013) 138, 6 1641-1644
a=19.681(2)
b=8.3397(9)
c=21.489(2)
α= 90.00
β= 110.841(2)
γ= 90.00
V = 3296.3(6)
1514371C29H27N3S2
The Analyst (2013) 138, 6 1641-1644
a=24.443(4)
b=8.3483(15)
c=12.521(2)
α= 90.00
β= 99.817(3)
γ= 90.00
V = 2517.6(7)
1515968C52H82N4O23
Soft Matter (2011) 7, 5 1756
a=19.723(4)
b=18.459(4)
c=17.842(3)
α= 90.00
β= 112.245(6)
γ= 90.00
V = 6012(2)
1515992C46H52N4O18
Organic letters (2014) 16, 10 2752-2755
a=19.5118(4)
b=19.5118(4)
c=12.0531(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 3973.97(15)
1516051C18H19NO5,0.13(H2O)
Journal of natural products (2012) 75, 12 2113-2120
a=8.1308(2)
b=17.5736(3)
c=11.0262(2)
α= 90.00
β= 94.9400(10)
γ= 90.00
V = 1569.65(5)
1516579C22H25N2O4S2
Organic letters (2014) 16, 12 3312-3315
a=6.6422(6)
b=8.0514(7)
c=20.8031(17)
α= 89.740(7)
β= 87.881(7)
γ= 83.068(7)
V = 1103.64(17)
1516608C19H19O5P
Organic letters (2014) 16, 12 3356-3359
a=10.365(4)
b=11.3720(12)
c=15.121(2)
α= 90.00
β= 96.49(2)
γ= 90.00
V = 1770.9(7)
15178480.5(C27H32N2O5),0.5(C27H30N2O5)
Organic letters (2014) 16, 20 5358-5361
a=38.5889(17)
b=38.5889(17)
c=6.4839(3)
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 8361.6(6)
1518029C125H95Au25NSe19
Nanoscale (2014) 6, 22 13977-13985
a=16.751(5)
b=16.920(5)
c=17.211(5)
α= 73.790(4)
β= 77.398(4)
γ= 62.104(3)
V = 4118(2)
1518189C49H66O2
Macromolecules (2014) 47, 22 7789
a=10.7295(6)
b=25.4389(15)
c=32.8409(18)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 8963.8(9)
1518190C56H73KO3
Macromolecules (2014) 47, 22 7789
a=18.5313(12)
b=15.0763(7)
c=19.009(2)
α= 90
β= 113.597(12)
γ= 90
V = 4866.7(8)
1518191C61H89KO8,2(C7H8)
Macromolecules (2014) 47, 22 7789
a=13.6270(6)
b=20.5145(7)
c=13.9260(6)
α= 90
β= 116.816(6)
γ= 90
V = 3474.4(3)
1518192C59H85NaO7,0.5(C6.2H6.2),C7H8
Macromolecules (2014) 47, 22 7789
a=22.2485(7)
b=30.3361(10)
c=19.2625(5)
α= 90.00
β= 96.560(3)
γ= 90.00
V = 12915.8(7)
15183942(C33H40O5),C3H6O
Organic letters (2014) 16, 24 6322-6325
a=11.7131(4)
b=13.2133(4)
c=38.0111(12)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 5882.9(3)
1518395C33H40O5
Organic letters (2014) 16, 24 6322-6325
a=11.1559(2)
b=10.7765(2)
c=11.6429(2)
α= 90.00
β= 96.22
γ= 90.00
V = 1391.49(4)
1518487C24H24O6
Organic letters (2015) 17, 2 218-221
a=17.142(3)
b=9.0363(18)
c=12.653(3)
α= 90.00
β= 90.03(3)
γ= 90.00
V = 1960.0(7)
1518488C16H16O5
Organic letters (2015) 17, 2 218-221
a=14.969(8)
b=7.307(4)
c=12.761(7)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1395.8(13)
1518489C22H14Co2O11
Organic letters (2015) 17, 2 218-221
a=8.0572(16)
b=8.3258(17)
c=17.630(4)
α= 88.79(3)
β= 84.64(3)
γ= 75.45(3)
V = 1139.7(4)
1518640C20H22N2O5
Organic letters (2015) 17, 3 720-723
a=9.272(5)
b=15.087(8)
c=26.669(14)
α= 75.828(11)
β= 88.836(13)
γ= 88.885(12)
V = 3616(3)
1518725C18H12FNO3
Organic letters (2015) 17, 5 1090-1093
a=3.798(6)
b=11.416(15)
c=31.20(4)
α= 90.00
β= 90.82(2)
γ= 90.00
V = 1353(3)
1518726C22H16F4O3
Organic letters (2015) 17, 5 1090-1093
a=7.668(3)
b=11.450(4)
c=11.497(4)
α= 97.960(6)
β= 98.584(6)
γ= 103.944(6)
V = 952.6(6)
1520063C4H2N10O6
The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 23 12887
a=5.6265(7)
b=9.1195(10)
c=9.5532(11)
α= 90
β= 97.913(4)
γ= 90
V = 485.52(10)
1520064C4H2N10O7
The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 23 12887
a=7.8000(16)
b=8.2000(16)
c=8.6000(17)
α= 90.00
β= 115.40(3)
γ= 90.00
V = 496.9(2)
1520502C37H20F4N4O4
Polym. Chem. (2015) 6, 28 5003
a=22.674(3)
b=10.0584(12)
c=13.4593(16)
α= 90.00
β= 99.514(9)
γ= 90.00
V = 3027.4(7)
1520639C33H29ClN2O2S
Chem. Sci. (2015) 6, 10 5564
a=10.1227(16)
b=25.116(4)
c=11.5470(18)
α= 90.00
β= 97.553(6)
γ= 90.00
V = 2910.3(8)
1520640C35H32N2O4S
Chem. Sci. (2015) 6, 10 5564
a=6.0633(2)
b=11.5428(4)
c=42.4729(15)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2972.57(18)
1527038Mg (B0.9 C0.1)2
Chinese Physics (2001) 10, 335-337
a=3.07
b=3.07
c=3.523
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 28.755