Structures by: Wang D. D.


Structures by: Wang D. D.

Results: 19


#NameUnit Cell
22044635-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-3-hydroxy-1H-pyrazole
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 o2144-o2146
a=9.4266(19)
b=9.938(2)
c=15.347(3)
α= 88.90(3)
β= 86.63(3)
γ= 70.37(3)
V = 1351.8(5)
22062122,5-dibenzoyl-1,4-phenylenediamine
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 7 o2209-o2210
a=7.4651(15)
b=13.0034(16)
c=15.9759(18)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1550.8(4)
22063192,5-dibenzoyl-terephthalic acid
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 7 o2237-o2238
a=6.1010(10)
b=8.598(2)
c=11.479(2)
α= 94.88(3)
β= 98.56(3)
γ= 92.42(3)
V = 592.4(2)
2207550Bis(triaquasodium) 2,5-dibenzoylterephthalate tetrahydrate
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 m2610-m2612
a=6.2800(13)
b=8.6650(17)
c=13.709(3)
α= 105.41(3)
β= 99.37(3)
γ= 92.70(3)
V = 706.4(3)
2207989Potassium 2-benzoylbenzoate dihydrate
Acta Crystallographica, Section E (2006) 62, 2 o427-o428
a=10.391(4)
b=7.771(3)
c=33.314(13)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2690.1(18)
2208169Poly[[tetra-μ~2~-aqua-diaqua-μ~2~-2,5-dibenzoylterephthalato dipotassium(I)] dihydrate]
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 m201-m203
a=6.153(2)
b=8.455(3)
c=13.769(4)
α= 69.441(11)
β= 79.673(13)
γ= 87.265(14)
V = 659.7(4)
22085581,4-Diacetylbenzene
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 4 o1582-o1583
a=12.699(3)
b=5.4604(11)
c=12.950(3)
α= 90.00
β= 114.07(3)
γ= 90.00
V = 819.9(4)
4500195C50H70Ag7N20O63P2W18
Crystal Growth & Design (2011) 11, 7 2736
a=15.6160(12)
b=17.3650(13)
c=19.9620(15)
α= 75.8130(10)
β= 89.4680(9)
γ= 76.0360(9)
V = 5085.8(7)
4505496C48H35Cu8N40O41SiW12
Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1273
a=14.2938(27)
b=14.8561(28)
c=23.1087(44)
α= 92.7867(23)
β= 91.5679(23)
γ= 109.8888(21)
V = 4604.0(15)
4505497C48H32Cl3Cu12N40O40PW12
Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1273
a=24.0010(12)
b=17.4550(18)
c=11.676(3)
α= 90.0000(13)
β= 105.0960(14)
γ= 90.0000(13)
V = 4722.7(13)
4505498C36H33Cu6N30O45PW12
Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1273
a=11.3850(4)
b=12.3920(4)
c=15.0540(3)
α= 99.216(2)
β= 95.468(2)
γ= 110.979(3)
V = 1930.45(11)
4505499C36H38Cu7N30O48SiW12
Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1273
a=11.9372(10)
b=13.8906(11)
c=14.1593(11)
α= 99.5940(11)
β= 91.4080(10)
γ= 111.3580(9)
V = 2146.7(3)
4505500C36H37Cu7Mo12N30O48P
Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1273
a=11.841(2)
b=13.837(3)
c=14.269(3)
α= 99.426(3)
β= 91.965(3)
γ= 110.705(2)
V = 2146.6(7)
7205954C36H42Ag6N24O44SiW12
CrystEngComm (2011) 13, 11 3832
a=11.5360(4)
b=12.9450(6)
c=14.7840(6)
α= 75.239(4)
β= 71.308(3)
γ= 67.165(4)
V = 1905.77(15)
7205955C36H41Ag6N24O44PW12
CrystEngComm (2011) 13, 11 3832
a=11.5322(3)
b=12.9295(6)
c=14.7825(6)
α= 75.286(4)
β= 71.406(3)
γ= 67.390(3)
V = 1906.66(14)
7205956C36H36Ag6N24O74P2W18
CrystEngComm (2011) 13, 11 3832
a=11.6840(10)
b=17.6360(14)
c=25.363(2)
α= 96.3320(10)
β= 98.0810(11)
γ= 101.9840(11)
V = 5008.8(7)
7205957C24H28Ag2N16O21W6
CrystEngComm (2011) 13, 11 3832
a=10.414(3)
b=10.461(3)
c=10.556(3)
α= 72.438(4)
β= 74.048(4)
γ= 78.329(3)
V = 1045.2(5)
7207809C30H20Ag10N25O66P2W18,2(O)
CrystEngComm (2012) 14, 9 3220
a=22.334(5)
b=20.772(5)
c=20.407(5)
α= 90.000(5)
β= 90.000(5)
γ= 90.000(5)
V = 9467(4)
7207810C30H20Ag7N25O41SiW12
CrystEngComm (2012) 14, 9 3220
a=12.068(5)
b=13.909(5)
c=22.742(5)
α= 95.902(5)
β= 104.964(5)
γ= 103.970(5)
V = 3523(2)