Structures by: Uttinger K.


Structures by: Uttinger K.

Results: 22


#NameUnit Cell
4070740C36H57BBr2FeP2Pt
Organometallics (2008) 27, 3 418
a=12.1129(8)
b=14.2546(9)
c=21.6898(15)
α= 90.00
β= 92.097(3)
γ= 90.00
V = 3742.6(4)
4070741C31H58BBr2NP2Pt,C7H8
Organometallics (2008) 27, 3 418
a=17.1174(4)
b=19.8926(4)
c=23.6733(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 8061.0(3)
4070742C35H59BBr2P2Pt,2.5(C6H6)
Organometallics (2008) 27, 3 418
a=8.6839(3)
b=16.0549(5)
c=17.7870(6)
α= 78.295(2)
β= 81.914(2)
γ= 76.596(2)
V = 2350.69(14)
4070743C35H59BBrClP2Pt,2(CH2Cl2)
Organometallics (2008) 27, 3 418
a=8.6923(13)
b=17.456(2)
c=27.895(4)
α= 90.00
β= 92.335(7)
γ= 90.00
V = 4229.1(10)
4072219C44H79BBrN2P2Pt,C32H12BF24,2(CH2Cl2)
Organometallics (2008) 27, 22 6005
a=13.0986(7)
b=17.2349(7)
c=20.2400(10)
α= 101.036(2)
β= 102.763(2)
γ= 94.732(2)
V = 4336.6(4)
4072220C47H83BBrN2P2Pt,C32H12BF24,2(C6H14)
Organometallics (2008) 27, 22 6005
a=13.4787(10)
b=19.3931(14)
c=19.6039(14)
α= 102.695(4)
β= 104.641(4)
γ= 97.209(4)
V = 4746.9(6)
4072221C50H89BBrN2P2Pt,C32H12BF24
Organometallics (2008) 27, 22 6005
a=15.5886(4)
b=14.4814(3)
c=38.1580(10)
α= 90.00
β= 92.9160(10)
γ= 90.00
V = 8602.8(4)
4072222C39H68B1Br2P2Pt1,3(CH2Cl2)
Organometallics (2008) 27, 22 6005
a=12.7827(4)
b=24.4857(7)
c=16.2173(5)
α= 90.00
β= 90.412(2)
γ= 90.00
V = 5075.8(3)
4072223C60H103B2Br4P3Pt,0.5(C6H14),2(C6H6),0.5(C6H6)
Organometallics (2008) 27, 22 6005
a=14.9389(5)
b=24.4311(9)
c=21.7945(6)
α= 90.00
β= 90.9880(10)
γ= 90.00
V = 7953.2(5)
40722240.5(C78H136B2Br2P4Pt2),BC24F20,CH2Cl2
Organometallics (2008) 27, 22 6005
a=14.1057(3)
b=14.7139(3)
c=18.4361(5)
α= 66.9520(10)
β= 68.6530(10)
γ= 78.7260(10)
V = 3273.14(13)
4074312trans-tricyclohexylphosphino-tetracarbonyl-chromium-bis(trimethylsilyl) aminoborylene
Organometallics (2006) 25, 21 5159
a=20.8563(14)
b=9.1712(6)
c=18.3901(12)
α= 90.00
β= 100.7070(10)
γ= 90.00
V = 3456.4(4)
4074313mu-borylenechromiumpalladium
Organometallics (2006) 25, 21 5159
a=10.293(4)
b=16.264(7)
c=21.535(9)
α= 90.00
β= 90.285(8)
γ= 90.00
V = 3605(3)
4074314tricarbonyl-tricyclohexylphosphino-tungsten(mu-carbonyl) (mu-bis(trimethylsilyl)aminoborylene)tricyclohexylphosphino-platinum
Organometallics (2006) 25, 21 5159
a=12.1893(3)
b=13.4380(4)
c=16.1074(4)
α= 96.5790(10)
β= 100.9850(10)
γ= 96.4730(10)
V = 2548.38(12)
4107920C21H51BBrNP2PtSi
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7974-7983
a=7.9758(3)
b=10.8093(4)
c=17.2840(6)
α= 94.350(2)
β= 92.124(2)
γ= 92.617(2)
V = 1483.03(9)
4107921C12H36BBr2NP3RhSi
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7974-7983
a=9.0559(7)
b=13.5250(10)
c=19.8772(15)
α= 90.00
β= 94.388(2)
γ= 90.00
V = 2427.4(3)
4107922C45H82BBrN2P2PtSi,CH2Cl2
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7974-7983
a=14.0147(15)
b=21.578(2)
c=16.6106(18)
α= 90.00
β= 97.802(6)
γ= 90.00
V = 4976.7(9)
4107923C86H158B2Br2N4P4Pt2,6(CH2Cl2)
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7974-7983
a=18.3001(12)
b=17.1048(12)
c=19.0262(13)
α= 90.00
β= 110.753(3)
γ= 90.00
V = 5569.2(7)
4107924C46.87H80BBr0.07NP2PtSi,0.5(C6H14)
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7974-7983
a=10.1668(4)
b=10.6685(4)
c=22.9023(8)
α= 89.324(2)
β= 89.453(2)
γ= 83.333(2)
V = 2467.03(16)
4111401(Pentamethylcyclopentadienyldicarbonyl)(ferrocenylborylene) (tricyclohexylphosphinobromopalladium)
Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1386-1387
a=10.5992(13)
b=12.4799(16)
c=16.162(2)
α= 96.715(2)
β= 92.452(2)
γ= 93.815(2)
V = 2115.7(5)
43059512(C32H12BF24),C28H30BFeN3
Inorganic Chemistry (2008) 47, 7456-7458
a=13.1283(4)
b=13.4927(4)
c=26.7028(8)
α= 86.4180(10)
β= 84.8160(10)
γ= 78.3220(10)
V = 4608.4(2)
7004306C36H69B3Br2N3P2Pt,C32H12BF24,2(CH2Cl2)
Dalton Transactions (2008) 27 3531-3534
a=13.4216(3)
b=15.2265(4)
c=20.5462(5)
α= 85.1500(10)
β= 77.9120(10)
γ= 87.2790(10)
V = 4089.19(17)
7004307C36H69B3Br3N3P2Pt,2(C6H6)
Dalton Transactions (2008) 27 3531-3534
a=16.8266(4)
b=19.4055(4)
c=16.4789(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 5380.8(2)