Structures by: Towrie M.


Structures by: Towrie M.

Results: 28


#NameUnit Cell
1542334[Ru(Phen)2(DPPZ)]2PF6
Chem. Sci. (2016) 7, 5 3075
a=20.7004(8)
b=32.7257(12)
c=14.3246(5)
α= 90
β= 107.6890(10)
γ= 90
V = 9245.2(6)
4070597C29H46BN6O2Rh
Organometallics (2008) 27, 2 189
a=10.5252(8)
b=18.4639(14)
c=15.8470(12)
α= 90.00
β= 92.326(2)
γ= 90.00
V = 3077.1(4)
4123133C45H42ClN2O7Re,2(C7H8)
Journal of the American Chemical Society (2014) 141218154756006
a=10.7979(3)
b=12.0306(4)
c=21.0272(7)
α= 75.806(3)
β= 78.375(2)
γ= 72.389(3)
V = 2499.97(15)
4123134C98H126,C45H42ClN2O7Re
Journal of the American Chemical Society (2014) 141218154756006
a=26.3893(2)
b=13.8656(1)
c=39.2076(3)
α= 90
β= 106.7428(8)
γ= 90
V = 13738.03(19)
4305817C21H8Cl3N4O3Re,0.5(C4H8O)
Inorganic Chemistry (2008) 47, 9857-9869
a=19.958(2)
b=18.054(2)
c=13.530(2)
α= 90.00
β= 116.562(2)
γ= 90.00
V = 4360.6(9)
4305818C21H8ClF2N4O3Re
Inorganic Chemistry (2008) 47, 9857-9869
a=6.4966(2)
b=23.2065(6)
c=12.7762(3)
α= 90.00
β= 97.7463(15)
γ= 90.00
V = 1908.61(9)
4305819C23H14ClN4O3Re,0.5(CH2Cl2)
Inorganic Chemistry (2008) 47, 9857-9869
a=13.5854(10)
b=18.1464(13)
c=18.5411(13)
α= 90.00
β= 104.632(1)
γ= 90.00
V = 4422.6(6)
4305928C48H40Cl6N2Pt
Inorganic Chemistry (2008) 47, 8242-8257
a=9.855(9)
b=10.455(8)
c=23.113(13)
α= 98.690(7)
β= 98.500(6)
γ= 102.440(7)
V = 2258(3)
4305929C48H42N2Pt
Inorganic Chemistry (2008) 47, 8242-8257
a=11.66180(10)
b=14.5179(2)
c=22.3442(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3782.98(8)
4305930C30H28N2PtCl2,C4H10O
Inorganic Chemistry (2008) 47, 8242-8257
a=16.6560(2)
b=16.8528(2)
c=23.1881(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 6508.91(14)
4311394C22H16F6N4O5PRe
Inorganic Chemistry (2004) 43, 4994-5002
a=17.139(8)
b=11.904(6)
c=12.566(6)
α= 90.00
β= 109.43(8)
γ= 90.00
V = 2418(2)
4312358C24H8F8N4PtS2
Inorganic Chemistry (2003) 42, 7077-7085
a=8.768(2)
b=11.084(3)
c=13.007(3)
α= 111.553(3)
β= 95.589(3)
γ= 98.220(3)
V = 1148.1(5)
4316940C40H44O2P2Pt,CHCl3
Inorganic Chemistry (2010) 49, 10041-10056
a=12.948(5)
b=28.783(5)
c=24.459(5)
α= 90.000(0)
β= 95.743(5)
γ= 90.000(0)
V = 9070(4)
4316941C24H28N2O2Pt
Inorganic Chemistry (2010) 49, 10041-10056
a=13.6241(10)
b=11.8742(9)
c=13.5310(10)
α= 90.00
β= 90.795(3)
γ= 90.00
V = 2188.8(3)
4337179C31H34BF4N4OPt
Inorganic chemistry (2014) 53, 2 1021-1031
a=42.720(9)
b=5.9400(12)
c=24.200(5)
α= 90.00
β= 114.00(3)
γ= 90.00
V = 5610(2)
4337180C57H55Cl2F6NOP3Pt
Inorganic chemistry (2014) 53, 2 1021-1031
a=13.037(2)
b=14.066(2)
c=15.397(3)
α= 78.583(7)
β= 82.987(9)
γ= 70.899(7)
V = 2610.2(8)
7006375C16H16K2N6O4Ru
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 39-50
a=10.2914(16)
b=30.116(5)
c=6.6628(11)
α= 90.00
β= 101.862(3)
γ= 90.00
V = 2020.9(6)
7006376C12H12K2N8O3Ru
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 39-50
a=6.5658(7)
b=23.435(2)
c=11.7021(12)
α= 90.00
β= 93.836(2)
γ= 90.00
V = 1796.6(3)
7006377C20H16K2N7O1.5Ru
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 39-50
a=17.648(3)
b=8.9779(16)
c=29.053(6)
α= 90.00
β= 105.468(3)
γ= 90.00
V = 4436.5(14)
7006378C18H23Er0.5K0.5N7.5O4.5Ru
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 39-50
a=28.636(6)
b=14.487(3)
c=15.487(3)
α= 90.00
β= 103.05(3)
γ= 90.00
V = 6259(2)
7006379C48H70Eu2K2N28O21Ru4
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 39-50
a=14.0042(16)
b=16.3639(19)
c=18.520(2)
α= 113.599(2)
β= 103.578(2)
γ= 91.274(2)
V = 3748.2(7)
7006380C12H16EuN9O8Ru
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 39-50
a=24.791(2)
b=6.5425(6)
c=12.4486(12)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2019.1(3)
7008405C34H26N2O4Pt2S4
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 12 2092-2097
a=7.531(3)
b=9.359(4)
c=11.903(5)
α= 90.863(5)
β= 100.588(5)
γ= 99.488(5)
V = 812.5(6)
7013305C23H12Cl3N4O3.5Re
Dalton Transactions (2003) 21 3996
a=19.958(2)
b=18.054(2)
c=13.530(2)
α= 90.00
β= 116.562(2)
γ= 90.00
V = 4360.6(9)
7014372C60H89Al2N4O6,C7H8
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 8 1751-1757
a=18.579(3)
b=18.579(3)
c=15.951(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 4768.3(14)
7014373C56H82Al2N4O6,4(C6H5Cl)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 8 1751-1757
a=11.79800(10)
b=31.2880(2)
c=20.6198(2)
α= 90.00
β= 100.3000(3)
γ= 90.00
V = 7488.85(11)
7032056Rh(Cp*)(N3)2(PPh3)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 47 17694-17702
a=17.620(4)
b=8.6155(17)
c=17.542(4)
α= 90.00
β= 98.87(3)
γ= 90.00
V = 2631.1(10)
7103530C47H37FeN3O3P2Re,BF4
Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 44 5845-5847
a=10.9091(2)
b=32.1612(6)
c=12.9704(2)
α= 90.00
β= 106.000(10)
γ= 90.00
V = 4374.38(22)