Structures by: Khlyustova S. Y.


Structures by: Khlyustova S. Y.

Results: 6


#NameUnit Cell
1000057Lanthanum boride (1/6)
Kristallografiya (1986) 31, 803-805
a=4.1570(1)
b=4.1570(1)
c=4.1570(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 71.8
1100005Lanthanum boride (1/6)
Kristallografiya (1986) 31, 803-805
a=4.1570(1)
b=4.1570(1)
c=4.1570(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 71.8
1101023Lanthanum boride (1/6)
Kristallografiya (1986) 31, 803-805
a=4.1570(1)
b=4.1570(1)
c=4.1570(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 71.8
1537163Tm2 S3
Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 869-873
a=12.489
b=12.489
c=12.489
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1947.973
4031671Tm Sm2 S4
Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1990) 35, 484-488
a=8.438
b=8.438
c=8.438
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 600.784
4031672Sm3 Yb3 S8
Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1990) 35, 484-488
a=8.421
b=8.421
c=8.421
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 597.160