Structures by: Jasinski J. P.


Structures by: Jasinski J. P.

Results: 534


#NameUnit Cell
1508394ethyl 4-(4-hydroxyphenyl) -6-(6-methoxy-2-naphthyl)-2-oxocyclohex -3-ene-1-carboxylate
Crystals (2012) 2, 3 1239-1247
a=25.4114(5)
b=8.47440(10)
c=20.6921(4)
α= 90.00
β= 108.328(2)
γ= 90.00
V = 4229.93(14)
15084853,5-bis(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboxamide
Crystals (2012) 2, 3 1108-1115
a=17.6219(6)
b=10.8735(3)
c=15.3216(5)
α= 90.00
β= 102.864(3)
γ= 90.00
V = 2862.11(16)
1512763C17H23Cl2N7S2Zn
Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 310-321
a=11.3556(6)
b=21.8575(10)
c=10.3486(4)
α= 90.00
β= 113.159(5)
γ= 90.00
V = 2361.6(2)
15436755,7,12,14-Tetrahydro-5,14:7,12-bis([1,2]benzeno)pentacene-6,13-diol dimethylformamide disolvate
IUCrData (2016) 1, 7 x161130
a=9.3621(2)
b=11.3559(2)
c=15.1920(3)
α= 90
β= 98.0838(18)
γ= 90
V = 1599.09(5)
1544191Ethyl 3-amino-2-carbamoyl-4-(4-methoxyphenyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-5-carboxylate dimethyl sulfoxide monosolvate
IUCrData (2016) 1, 9 x161474
a=9.9950(7)
b=10.1492(5)
c=11.2620(8)
α= 90.656(5)
β= 92.291(5)
γ= 101.925(5)
V = 1116.66(13)
1544193Histamine perchlorate
IUCrData (2016) 1, 9 x161481
a=11.3333(6)
b=16.4178(9)
c=12.7650(6)
α= 90
β= 94.140(5)
γ= 90
V = 2369.0(2)
15442122,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]indole-4-carboxylic acid tert-butyl ester
IUCrData (2016) 1, 9 x161468
a=19.6761(11)
b=7.2330(4)
c=9.9258(7)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1412.61(15)
15442521-(4-Nitrophenyl)-2-({4-phenyl-5-[(p-tolyloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide
IUCrData (2016) 1, 10 x161533
a=8.2241(4)
b=12.2161(7)
c=12.3952(8)
α= 115.507(6)
β= 93.532(4)
γ= 96.914(4)
V = 1106.77(13)
15442743-Chloro-r-2,c-6-bis(4-fluorophenyl)-3-methylpiperidin-4-one
IUCrData (2016) 1, 10 x161580
a=6.2844(2)
b=11.7141(5)
c=21.6006(10)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1590.15(11)
1544439Ethyl {[5-acetyl-3-cyano-4-(4-methoxyphenyl)-6-methylpyridin-2-yl]sulfanyl}acetate
IUCrData (2016) 1, 11 x161715
a=13.4883(2)
b=8.23273(16)
c=16.8923(3)
α= 90
β= 93.8000(17)
γ= 90
V = 1871.69(6)
15444425-(2-Methylfuran-3-yl)-N-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
IUCrData (2016) 1, 11 x161724
a=20.8964(16)
b=5.9156(3)
c=21.9821(17)
α= 90
β= 120.415(10)
γ= 90
V = 2343.4(4)
15445326-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-5-carboxamide
IUCrData (2016) 1, 11 x161742
a=14.7907(5)
b=4.80351(15)
c=17.1203(8)
α= 90
β= 92.067(4)
γ= 90
V = 1215.56(8)
15445413-(9H-Carbazol-9-yl)propanoic acid
IUCrData (2016) 1, 11 x161787
a=9.4550(5)
b=11.9077(6)
c=12.2120(7)
α= 62.429(5)
β= 79.276(4)
γ= 77.627(4)
V = 1184.46(12)
1544694Ethyl 8-amino-7-(furan-2-yl)-5,6-dihydrothieno[2,3-b]benzo[h]quinoline-9-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 11 x161884
a=11.52270(10)
b=25.5293(3)
c=12.47490(10)
α= 90
β= 90.0380(10)
γ= 90
V = 3669.70(6)
15447894-Benzyl-1,2,4-triazaspiro[4.5]dec-1-ene-3-thione
IUCrData (2016) 1, 12 x161968
a=7.3730(6)
b=10.7698(7)
c=17.1056(12)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1358.28(17)
2001141C32H56Cr2N4O12P4
Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 12 2081-2083
a=11.634(2)
b=12.1720(10)
c=10.056(2)
α= 114.099(9)
β= 115.050(10)
γ= 92.810(10)
V = 1134.4(4)
2001231C13H13NO2
Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 11 1965-1967
a=9.094(2)
b=9.078(2)
c=6.967(2)
α= 101.25(2)
β= 106.99(2)
γ= 76.48(2)
V = 529.8(2)
2002969C14H15N1O2
Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 107-109
a=21.937(8)
b=15.327(3)
c=6.924(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2328(2)
2002970C14H15N1O2
Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 107-109
a=8.779(2)
b=22.042(5)
c=6.043(2)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1169.3(8)
2003249C20H18N2O2S
Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 3 531-533
a=8.962(1)
b=11.136(2)
c=8.922(1)
α= 95.14(1)
β= 104.50(1)
γ= 86.74(1)
V = 858.0(2)
2007055C15H14F3N1O2
Acta Crystallographica Section C (1998) 54, 3 410-412
a=9.756(4)
b=12.613(4)
c=22.443(4)
α= 90.00
β= 92.45(2)
γ= 90
V = 2759.1(15)
2010262C12H10F3NO2
Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 12 1928-1930
a=7.2796(7)
b=15.755(2)
c=9.8340(10)
α= 90
β= 91.087(9)
γ= 90
V = 1127.7(2)
20102917-Hydroxy-4-methylcoumarin monohydrate
Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 12 1952-1953
a=7.106(2)
b=11.335(2)
c=11.817(2)
α= 90
β= 105.300(10)
γ= 90
V = 918.1(3)
20102927-Amino-4-methylcoumarin
Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 12 1954-1956
a=7.1570(10)
b=9.5660(10)
c=6.9200(10)
α= 95.130(10)
β= 110.110(10)
γ= 71.780(10)
V = 422.49(10)
2010361C14H15N1O2
Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 107-109
a=21.937(8)
b=15.327(3)
c=6.9240(10)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2328(2)
2010362C14H15N1O2
Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 107-109
a=8.779(2)
b=22.042(5)
c=6.043(2)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1169.3(8)
2011601cis-Tetracarbonyl[bis(tricyclohexylphosphine)]molybdenum(0)
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 12 1435-1437
a=10.856(3)
b=25.323(8)
c=14.795(7)
α= 90.00
β= 94.68(3)
γ= 90.00
V = 4054(3)
2011602pentacarbonyl(tricyclohexylphosphine)molybdenum(0)
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 12 1435-1437
a=11.785(3)
b=16.760(7)
c=12.779(4)
α= 90.00
β= 92.15(2)
γ= 90.00
V = 2522.3(15)
20196453,5-Bis(4-fluorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole
Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 9
a=31.729(2)
b=10.4118(7)
c=10.1697(6)
α= 90
β= 97.700(7)
γ= 90
V = 3329.3(4)
2019646(5RS,6SR)-6-(4-Fluorobenzoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3,4-oxadiazine N,N-dimethylformamide monosolvate
Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 9
a=17.5182(7)
b=7.4306(3)
c=17.5595(7)
α= 90
β= 101.252(4)
γ= 90
V = 2241.80(16)
2019671(1RS,2SR,3SR,4RS,5RS)-3,5-Bis(4-fluorophenyl)-2,4-bis(pyridine-2-carbonyl)1-(pyridin-2-yl)cyclohexanol
Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 10 953-959
a=21.8864(9)
b=11.2268(4)
c=24.2670(9)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 5962.7(4)
2019672(1RS,2SR,3SR,4RS,5RS)-3,5-Bis(4-chlorophenyl)-2,4-bis(pyridine-2-carbonyl)-1-(pyridin-2-yl)cyclohexanol acetone 0.951-solvate
Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 10 953-959
a=16.5446(6)
b=53.4204(17)
c=15.5857(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 13774.9(8)
2019673(1RS,2SR,3SR,4RS,5RS)- 3,5-Bis(4-bromophenyl)-2,4-bis(pyridine-2-carbonyl)-1-(pyridin-2-yl)cyclohexanol
Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 10 953-959
a=9.5741(4)
b=10.7061(3)
c=15.9952(6)
α= 92.863(3)
β= 97.443(3)
γ= 103.618(3)
V = 1574.50(10)
2019952Triphenyl(3,4,5-trimethoxybenzyl)phosphonium chloride monohydrate
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 6
a=14.5660(4)
b=15.8567(3)
c=11.0472(3)
α= 90
β= 104.872(3)
γ= 90
V = 2466.08(11)
2019953(Z)-2,2',4,4',5,5'-Hexamethoxystilbene
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 6
a=17.0340(7)
b=5.0747(2)
c=22.6111(10)
α= 90
β= 110.917(5)
γ= 90
V = 1825.75(15)
20199604-[1-(2-Hydroxypropyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl]benzoic acid
Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications (2015) 71, 2 o77
a=6.8710(4)
b=10.7188(6)
c=14.9178(7)
α= 103.569(4)
β= 93.094(4)
γ= 105.878(5)
V = 1019.03(10)
20205513-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolium 2,4,6-trinitrophenolate
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 8
a=11.8062(7)
b=8.0061(4)
c=17.6442(12)
α= 90
β= 107.009(7)
γ= 90
V = 1594.81(17)
20205524-Amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide--3,5-dinitrobenzoic acid (1/1)
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 8
a=7.8189(4)
b=8.6727(5)
c=15.9304(10)
α= 96.439(5)
β= 94.458(5)
γ= 107.477(5)
V = 1016.79(11)
2020566(E)-1-[(2-Chloroquinolin-3-yl)methylidene]-2-(4-methylphenyl)hydrazine
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 9
a=14.730(6)
b=12.413(5)
c=16.464(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 3010(2)
20205671-(4-Methylphenyl)-4,9-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 9
a=6.6676(17)
b=26.571(8)
c=7.912(2)
α= 90
β= 104.561(9)
γ= 90
V = 1356.7(6)
20205681-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 9
a=25.145(2)
b=16.9623(19)
c=16.8138(19)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 7171.4(13)
20205696-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 9
a=29.9202(12)
b=29.9202(12)
c=7.3811(3)
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 5722.4(4)
2201617LDS 698
Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 11 o1283-o1284
a=7.8213(14)
b=11.1055(13)
c=11.494(2)
α= 90.003(18)
β= 106.098(15)
γ= 102.960(14)
V = 932.7(3)
2201619Coumarin 545
Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 11 o1312-o1314
a=12.2528(18)
b=11.702(2)
c=13.263(2)
α= 90.00
β= 110.915(10)
γ= 90.00
V = 1776.4(5)
2202142Coumarin 500
Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 2 o153-o154
a=10.567(6)
b=11.856(2)
c=4.6321(11)
α= 93.303(18)
β= 100.25(3)
γ= 99.14(3)
V = 561.6(4)
22119605-Methyl-5bβ,6,7,8,9,11aα-hexahydro-5H-indolizino[1,2-b]indol-11(5aαH)-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 1 o349-o350
a=8.008(2)
b=17.862(4)
c=8.888(3)
α= 90
β= 94.53(3)
γ= 90
V = 1267.4(6)
2213042Pyrromethene 580
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 4 o1832-o1833
a=8.182(4)
b=14.7272(15)
c=19.380(5)
α= 111.227(17)
β= 99.452(18)
γ= 79.47(2)
V = 2127.9(12)
22135914-Methoxy-4a-nitro-9-(phenylsulfonyl)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-carbazol-2(3H)-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 o2470-o2471
a=23.352(6)
b=15.085(14)
c=10.952(9)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 3858(5)
22143961,5-Bis(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3213-o3214
a=90.019(14)
b=5.8228(9)
c=7.5301(12)
α= 90
β= 90.868(4)
γ= 90
V = 3946.5(11)
2214473{1,4-Bis[3-(3-methoxy-2-oxidobenzylideneamino)propyl]piperazine}iron(III) tetrafluoridoborate
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 m1913-m1914
a=18.809(4)
b=10.801(2)
c=13.559(3)
α= 90.00
β= 92.89(3)
γ= 90.00
V = 2751.1(10)
22146412-Isopropyl-4-(phenylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[3,4-b]indole
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 o3408-o3408
a=8.196(2)
b=9.559(3)
c=12.359(2)
α= 70.801(19)
β= 98.54(2)
γ= 108.88(2)
V = 864.3(4)
22149432-{(E)-[(2-Chloro-5-nitrophenyl)imino]methyl}-5-(diethylamino)phenol
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 o3748-o3748
a=7.4956(3)
b=23.3915(7)
c=10.0552(5)
α= 90.00
β= 111.008(5)
γ= 90.00
V = 1645.82(13)
22153683-(4-methylphenyl)-5-[4-(methylthio)phenyl]-4, 5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbaldehyde
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 o4005-o4006
a=6.3751(17)
b=6.9998(17)
c=19.791(5)
α= 83.57(2)
β= 81.70(2)
γ= 64.16(2)
V = 785.3(4)
22154233-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one—–\ 2-bromo-3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1-(4-chlorophenyl)-3-methoxypropan-1-one (0.91/0.09)
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 o4123-o4124
a=7.8013(12)
b=11.190(2)
c=11.438(3)
α= 113.88(2)
β= 98.649(16)
γ= 95.991(14)
V = 887.4(4)
22156022-(4-Chlorophenyl)-3-{[(1E)-(4-chlorophenyl)methylene]amino}-2,3- dihydroquinazolin-4(1H)-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 o4025-o4026
a=6.8774(2)
b=13.7315(3)
c=20.4667(8)
α= 90.00
β= 97.010(3)
γ= 90.00
V = 1918.37(10)
2216091(N,N'-Bis(3-(salicylideneamino)propyl)ethane-1,2-diamine)iron(III) chloride
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 m2742-m2743
a=7.5156(15)
b=16.161(3)
c=17.654(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2144.2(8)
22162745-(Diethylamino)-2-[(Z)-(1-naphthylimino)methyl]phenol
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4588-o4589
a=7.5329(5)
b=14.60400(10)
c=7.9904(5)
α= 90.00
β= 95.951(6)
γ= 90.00
V = 874.29(8)
2216764(6Z)-3-Diethylamino-6-(3-hydroxyanilinomethylene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4566-o4567
a=7.4780(6)
b=15.822(2)
c=12.6372(13)
α= 90.00
β= 94.149(9)
γ= 90.00
V = 1491.3(3)
2216795N,N'-bis(2-acetylphenyl) ethanediamide
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4887-o4888
a=6.9062(5)
b=11.8955(8)
c=9.6702(7)
α= 90.00
β= 106.4020(10)
γ= 90.00
V = 762.10(9)
2216796N,N'-bis(2-acetylphenyl)ethanediamide
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4889-o4889
a=3.9567(4)
b=12.3429(12)
c=15.3884(15)
α= 87.622(2)
β= 83.998(2)
γ= 86.662(2)
V = 745.66(13)
22168115-Hydroxy-4-methyl-4-azatricyclo[5.2.2.0^2,6^]undec-8-en-3-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4565-o4565
a=9.0426(10)
b=9.409(3)
c=12.260(3)
α= 108.89(2)
β= 91.454(13)
γ= 91.817(16)
V = 985.7(4)
2216978(2E)-3-(4-Methylphenyl)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o1-o2
a=8.0951(3)
b=11.5088(5)
c=14.6970(5)
α= 80.351(3)
β= 74.830(3)
γ= 84.416(3)
V = 1300.78(9)
2217335{Tris[2-(imidazol-2-ylmethylimino)ethyl]methylammonium}iron(II) tris(perchlorate) dihydrate
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 m1-m1
a=13.9630(18)
b=11.7810(15)
c=37.182(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 6116.4(14)
2220525(3aR,8aR)-2,2,6,6-Tetramethyl-4,4,8,8-tetraphenyltetrahydro-1,3- dioxolo[4,5-e][1,3,2]dioxasilepine
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 1 o135
a=10.008(2)
b=17.081(3)
c=17.271(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2952.4(9)
22207443-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 2 o394-o395
a=10.7332(7)
b=9.9358(5)
c=11.0753(7)
α= 90.00
β= 116.201(8)
γ= 90.00
V = 1059.74(13)
2220806(E)-2-[(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)iminiomethyl]-4-nitrophenolate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 2 o291-o292
a=7.96490(10)
b=8.61100(10)
c=19.1190(3)
α= 90.00
β= 98.433(2)
γ= 90.00
V = 1297.11(3)
22225264-(2,2-Diphenyl-2-propoxyacetoxy)-1-methylpiperidin-1-ium picrate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 o1738-o1739
a=8.9379(4)
b=9.2885(4)
c=18.0750(7)
α= 97.652(3)
β= 97.630(3)
γ= 104.301(4)
V = 1419.53(11)
22231313-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a] pyrimidinium-4-one picrate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 9 o2201-o2202
a=7.2718(5)
b=12.8159(9)
c=19.940(3)
α= 90.00
β= 97.642(9)
γ= 90.00
V = 1841.8(3)
2223437haloperidol picrate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 10 o2403-o2404
a=14.9089(5)
b=12.5934(3)
c=14.5074(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2723.82(15)
22235964-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidinium picrate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 10 o2365-o2366
a=6.0926(4)
b=13.5364(8)
c=24.0417(14)
α= 90.00
β= 92.671(6)
γ= 90.00
V = 1980.6(2)
22238841-(2-methyl-5-nitrophenyl)guanidinium picrate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 11 o2788-o2789
a=7.1318(10)
b=10.6239(13)
c=11.9564(13)
α= 84.257(10)
β= 74.497(11)
γ= 77.559(11)
V = 851.58(19)
22246892,4-Dichloro-1-[1-(2,4-dichlorobenzyloxy)ethyl]benzene
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 o165-o166
a=9.3755(4)
b=9.9229(4)
c=9.9667(4)
α= 62.313(3)
β= 70.246(4)
γ= 71.467(4)
V = 758.22(6)
222470211-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin- 11-ol
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 o161-o162
a=7.7215(4)
b=15.3729(10)
c=27.9274(16)
α= 90.00
β= 95.401(6)
γ= 90.00
V = 3300.3(3)
2224730Tris(ethane-1,2-diamine-κ^2^N,N)nickel(II) diiodide
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 m103-m104
a=14.7502(6)
b=13.4881(4)
c=15.9624(7)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3175.8(2)
2224855Chlorimipraminium picrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 2 o347-o348
a=11.2252(3)
b=13.1514(3)
c=17.2787(4)
α= 90.9414(19)
β= 91.1253(19)
γ= 100.4446(19)
V = 2507.54(11)
2224856imatinibium dipicrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 2 o411-o412
a=8.560000
b=10.734000
c=23.060000
α= 96.74(3)
β= 92.69(2)
γ= 101.46(7)
V = 2056.9(6)
2225031N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-amine
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 2 o349
a=9.2242(3)
b=12.5399(4)
c=12.8594(4)
α= 72.719(3)
β= 89.724(3)
γ= 77.712(3)
V = 1385.05(8)
22250693-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)- N,N,2-trimethylpropan-1-aminium hydrogen maleate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 2 o366-o367
a=19.4356(4)
b=11.0542(4)
c=40.4107(13)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 8682.0(5)
2225379Desipramine hydrochloride
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 o674-o675
a=10.7258(3)
b=15.9997(6)
c=20.6088(8)
α= 107.347(3)
β= 89.960(2)
γ= 99.414(2)
V = 3326.0(2)
22257792-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidin-1-ium picrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 5 o1189-o1190
a=8.9442(3)
b=6.2793(3)
c=27.0354(8)
α= 90.00
β= 94.471(3)
γ= 90.00
V = 1513.78(10)
22259075,7-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-1,4-diazepin-4-ium picrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 5 o1187-o1188
a=7.2341(3)
b=27.6458(6)
c=8.2831(3)
α= 90.00
β= 110.611(4)
γ= 90.00
V = 1550.52(10)
2226065Lansoprazole intermediate--chloranilic acid (2:1)
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 6 o1507-o1508
a=9.48575(8)
b=23.6316(2)
c=17.86775(15)
α= 90.00
β= 100.2065(9)
γ= 90.00
V = 3941.91(6)
22270998-Bromo-1,3-diphenyl-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,2-e][1,3]oxazine
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o2053-o2054
a=7.7617(11)
b=20.092(3)
c=11.5094(16)
α= 90.00
β= 91.893(2)
γ= 90.00
V = 1793.9(4)
2227123Opipramol dipicrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o1979-o1980
a=7.3838(8)
b=12.0400(13)
c=22.074(2)
α= 74.8210(10)
β= 84.355(2)
γ= 73.866(2)
V = 1818.6(3)
2227212Tris(ethane-1,2-diamine-κ^2^N,N)cobalt(III) carbonate iodide tetrahydrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 9 m1148-m1149
a=16.6907(2)
b=8.70310(10)
c=12.5718(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1826.19(4)
2227286(1E)-1-(3-Bromophenyl)ethanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 o2832-o2833
a=7.7546(9)
b=13.4362(15)
c=14.1884(16)
α= 91.894(2)
β= 90.553(2)
γ= 97.128(2)
V = 1466.0(3)
22273462-(4-Chlorophenyl)-6-methoxychroman-4-one
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 10 o2546-o2547
a=5.0188(3)
b=12.0138(7)
c=12.3708(7)
α= 108.035(5)
β= 98.379(4)
γ= 91.820(5)
V = 699.33(7)
2227802N^1^,N^2^-Bis[(2-chloro-6-methylquinolin-3-yl)methylidene]ethane- 1,2-diamine
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 o2869
a=4.4088(8)
b=7.2008(11)
c=16.9383(18)
α= 84.236(11)
β= 87.924(12)
γ= 78.698(14)
V = 524.57(14)
22284651-[2-(2-Bromophenyl)ethyl]-4-chloro-2-nitrobenzene
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 12 o3358
a=15.7756(4)
b=7.3795(2)
c=11.5236(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1341.53(6)
2228505Levocetirizinium dipicrate
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 12 o3167
a=11.24440(10)
b=15.7720(2)
c=20.6204(2)
α= 90.00
β= 95.9980(10)
γ= 90.00
V = 3636.94(7)
2228663Orphenadrinium picrate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 o190-o191
a=9.9434(10)
b=11.2216(8)
c=11.3523(12)
α= 78.658(7)
β= 76.342(9)
γ= 87.660(7)
V = 1206.8(2)
22287581-(4-Bromophenyl)-3-butanoylthiourea
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 o46
a=6.1746(3)
b=10.7883(4)
c=19.6450(8)
α= 87.719(3)
β= 81.557(4)
γ= 76.047(4)
V = 1256.23(10)
22288812-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 o29-o30
a=8.8259(7)
b=8.8651(8)
c=11.6775(8)
α= 74.691(7)
β= 75.174(7)
γ= 78.681(7)
V = 843.76(12)
22289295-{5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-pyridyl}-2-methylpyridinium 2,4,6-trinitrophenolate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 o107-o108
a=9.02500(10)
b=12.74960(10)
c=21.8011(3)
α= 90.00
β= 98.1140(10)
γ= 90.00
V = 2483.43(5)
2228973Enrofloxacinium picrate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 2 o432-o433
a=7.2111(7)
b=12.5766(7)
c=16.2362(4)
α= 105.556(2)
β= 96.367(6)
γ= 96.223(7)
V = 1395.04(16)
2229010Cinnarizinium dipicrate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 2 o500-o501
a=15.1987(2)
b=10.09130(17)
c=25.0724(3)
α= 90.00
β= 95.9170(14)
γ= 90.00
V = 3824.98(9)
2229046(RS)-4-(3-carboxy-1-ethyl-6,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-7-yl)- 2-methylpiperazin-1-ium 2,4,6-trinitrophenolate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 2 o483-o484
a=10.9314(4)
b=11.6748(4)
c=12.0530(4)
α= 92.969(3)
β= 115.555(3)
γ= 109.852(3)
V = 1269.14(9)
2229074Ethyl 2-(4-nitrobenzamido)benzoate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 2 o465
a=6.9802(3)
b=9.3570(4)
c=12.5779(5)
α= 102.833(4)
β= 94.296(4)
γ= 107.567(4)
V = 754.68(6)
2229472Ethylenediammonium dipicrate dihydrate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 3 o637-o638
a=13.4795(4)
b=20.4372(7)
c=8.0410(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2215.16(13)
2229607(2E)-3-(2-Anthracen-2-yl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 4 o795
a=14.0748(5)
b=13.7362(5)
c=16.9800(8)
α= 90.00
β= 101.487(5)
γ= 90.00
V = 3217.1(2)