Structures by: Chen Y.


Structures by: Chen Y.

Results: 1363


#NameUnit Cell
1100752C10H10Cl5Cu5N2S2
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3386-3388
a=17.5832(4)
b=17.5832(4)
c=12.1881(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3768.2(2)
1101153B9Co3H10Na5O39P6
Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3588-3593
a=11.7691(15)
b=11.7691(15)
c=12.112(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 1452.8(4)
1101154B9H10Mn3Na5O39P6
Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3588-3593
a=11.9683(5)
b=11.9683(5)
c=12.1303(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 1504.76(12)
1101155B9H10Na5Ni3O39P6
Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3588-3593
a=11.7171(5)
b=11.7171(5)
c=12.0759(7)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 1435.79(12)
1501869C16H17NO7
Organic letters (2011) 13, 1 86-89
a=7.4253(15)
b=6.7697(14)
c=16.333(3)
α= 90.00
β= 102.13(3)
γ= 90.00
V = 802.7(3)
1501870C11H18O2
Organic letters (2011) 13, 1 86-89
a=5.4202(11)
b=10.233(2)
c=18.723(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1038.5(4)
1502366C24H18N2
Organic letters (2011) 13, 17 4514-4517
a=10.102(10)
b=10.247(10)
c=10.715(10)
α= 67.098(12)
β= 63.868(13)
γ= 77.085(13)
V = 915.5(15)
1502530C29H23BF2N3O2
Organic letters (2011) 13, 21 5774-5777
a=11.4074(10)
b=25.629(3)
c=16.6602(13)
α= 90.00
β= 106.959(7)
γ= 90.00
V = 4659.0(8)
1502669C37H33F12N7O2P2Ru
Journal of medicinal chemistry (2010) 53, 21 7613-7624
a=14.7560(14)
b=18.5156(17)
c=15.3421(14)
α= 90.00
β= 113.283(2)
γ= 90.00
V = 3850.4(6)
1503049C22H24N6O3
Organic letters (2010) 12, 15 3308-3311
a=8.0218(8)
b=14.6605(14)
c=18.8312(18)
α= 90.00
β= 96.776(2)
γ= 90.00
V = 2199.1(4)
1503050C23H17N3
Organic letters (2010) 12, 15 3308-3311
a=15.3847(12)
b=5.6909(4)
c=40.749(3)
α= 90.00
β= 96.166(1)
γ= 90.00
V = 3547.0(5)
1503813C63H51N
Organic letters (2009) 11, 7 1503-1506
a=16.798(3)
b=16.798(3)
c=66.084(17)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 16149(6)
1503930C19H22N2O3
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=5.7503(6)
b=10.5035(11)
c=14.4320(15)
α= 87.326(2)
β= 82.357(2)
γ= 81.262(2)
V = 853.59(15)
1503931C19H22N2O3
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=5.7787(5)
b=10.6482(10)
c=14.3895(14)
α= 86.801(2)
β= 78.749(2)
γ= 78.606(2)
V = 851.16(14)
1503932C18H26N2O3
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=9.7178(8)
b=12.0387(10)
c=29.641(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3467.7(5)
1503933C20H24N2O3
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=9.1658(11)
b=10.0683(12)
c=20.920(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1930.6(4)
1503934C18H26N2O5
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=10.3321(9)
b=12.9156(11)
c=14.6989(12)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1961.5(3)
1503935C18H26N2O5
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=13.1001(10)
b=10.7849(8)
c=13.7862(11)
α= 90.00
β= 93.266(1)
γ= 90.00
V = 1944.6(3)
1503936C21H26N2O4
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=8.1499(5)
b=11.3900(7)
c=21.5007(14)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1995.9(2)
1503937C21H26N2O4
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=8.5922(6)
b=15.1199(11)
c=15.2994(11)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1987.6(2)
1503938C20H23N3O5
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=9.3075(5)
b=16.2765(9)
c=12.9681(7)
α= 90.00
β= 97.095(1)
γ= 90.00
V = 1949.54(18)
1503939C20H23N3O5
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=8.2660(10)
b=8.6189(10)
c=13.5928(17)
α= 90.560(2)
β= 92.301(2)
γ= 97.502(2)
V = 959.2(2)
1503940C20H23N3O5
Organic letters (2009) 11, 11 2333-2336
a=13.0395(8)
b=14.0038(8)
c=10.7809(6)
α= 90.00
β= 98.343(1)
γ= 90.00
V = 1947.8(2)
1504074C33H24O
Organic letters (2009) 11, 17 3838-3841
a=10.4248(11)
b=11.0694(12)
c=20.658(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2383.9(4)
1504958C24H21N3O
Organic letters (2008) 10, 23 5389-5392
a=11.6325(10)
b=20.372(2)
c=16.4678(16)
α= 90.00
β= 97.997(2)
γ= 90.00
V = 3864.5(6)
1504962C38H28N6
Organic letters (2008) 10, 23 5389-5392
a=19.571(2)
b=5.6984(6)
c=26.640(3)
α= 90.00
β= 93.686(2)
γ= 90.00
V = 2964.8(5)
1504963C14H9N5O4
Organic letters (2008) 10, 23 5389-5392
a=13.7484(10)
b=5.8038(5)
c=17.2869(14)
α= 90.00
β= 90.155(1)
γ= 90.00
V = 1379.37(19)
1504964C24H21N3O
Organic letters (2008) 10, 23 5389-5392
a=10.1475(10)
b=15.3555(14)
c=13.0042(13)
α= 90.00
β= 100.217(2)
γ= 90.00
V = 1994.2(3)
1505367C28H29IN4O8
Organic letters (2007) 9, 10 1899-1902
a=15.527(4)
b=10.577(3)
c=17.467(4)
α= 90.00
β= 107.358(4)
γ= 90.00
V = 2738.0(12)
1505368C36H34N4O8
Organic letters (2007) 9, 10 1899-1902
a=12.8778(10)
b=14.6900(11)
c=17.4330(13)
α= 90.00
β= 102.971(2)
γ= 90.00
V = 3213.7(4)
1505369C37H36N4O9
Organic letters (2007) 9, 10 1899-1902
a=15.534(3)
b=14.428(3)
c=16.511(3)
α= 90.00
β= 114.274(3)
γ= 90.00
V = 3373.4(11)
1505370C32H33N5O8
Organic letters (2007) 9, 10 1899-1902
a=12.683(5)
b=21.153(8)
c=12.275(5)
α= 90.00
β= 105.316(7)
γ= 90.00
V = 3176(2)
1505371C36H35N5O8
Organic letters (2007) 9, 10 1899-1902
a=9.8983(11)
b=12.4761(13)
c=14.5525(16)
α= 114.321(2)
β= 95.803(2)
γ= 99.911(2)
V = 1583.3(3)
15053722(C70H66CuI2N10O16),CH4O,2(CH2Cl2),2(H2O),O
Organic letters (2007) 9, 10 1899-1902
a=32.003(3)
b=29.920(3)
c=15.6588(15)
α= 90.00
β= 94.868(2)
γ= 90.00
V = 14940(3)
1505560C46H54N2O7S2
Organic letters (2007) 9, 23 4701-4704
a=15.0309(4)
b=15.0309(4)
c=37.985(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 8581.9(6)
1505561C36H45NO5S
Organic letters (2007) 9, 23 4701-4704
a=12.5267(10)
b=12.6609(10)
c=21.3678(17)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3388.9(5)
1505562C40H53NO5S
Organic letters (2007) 9, 23 4701-4704
a=12.2363(4)
b=6.9249(2)
c=21.8636(7)
α= 90.00
β= 91.3750(10)
γ= 90.00
V = 1852.08(10)
1505563C25H32N2O4S
Organic letters (2007) 9, 23 4701-4704
a=14.267(3)
b=7.6190(16)
c=34.013(7)
α= 90.00
β= 91.388(4)
γ= 90.00
V = 3696.1(13)
1507362C14H19N3O6S
Organic letters (2003) 5, 20 3623-3626
a=10.108(2)
b=10.200(2)
c=10.505(2)
α= 63.23(3)
β= 65.55(3)
γ= 64.10(3)
V = 837.5(4)
1507363C21H26N4O5S
Organic letters (2003) 5, 20 3623-3626
a=20.531(4)
b=11.646(2)
c=9.616(2)
α= 90.00
β= 101.88(3)
γ= 90.00
V = 2250.0(8)
1507804C49H69N7O10
Journal of natural products (2012) 75, 6 1215-1219
a=12.49951(14)
b=13.38735(14)
c=14.86156(15)
α= 90.00
β= 99.9697(11)
γ= 90.00
V = 2449.31(5)
1507896C28H25DyN4O10
Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 10-14
a=10.1677(16)
b=10.8380(16)
c=12.8914(19)
α= 70.843(2)
β= 80.001(2)
γ= 83.8330(10)
V = 1319.6(3)
1508539C58H64CoN2O8,2(C7H8)
The journal of physical chemistry. B (2012) 116, 43 13141-13148
a=13.8959(5)
b=20.1236(7)
c=24.2675(6)
α= 75.836(2)
β= 76.571(2)
γ= 89.829(3)
V = 6389.4(4)
1508676C19H19BF2N4O
Organic letters (2012) 14, 20 5226-5229
a=13.339(3)
b=18.975(4)
c=6.8571(15)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1735.6(7)
1508677C19H13BF8N4O
Organic letters (2012) 14, 20 5226-5229
a=10.873(3)
b=14.773(4)
c=11.623(3)
α= 90.00
β= 92.752(4)
γ= 90.00
V = 1864.8(9)
1508678C17H14BF2N3O
Organic letters (2012) 14, 20 5226-5229
a=18.636(4)
b=10.788(2)
c=15.333(3)
α= 90.00
β= 94.98(3)
γ= 90.00
V = 3071.0(11)
1510990Nd3 Co13 B2
Applied Physics Letters (1999) 74, 856-858
a=5.0722
b=5.0722
c=10.784
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 240.272
1511579Pr5 Co19 B6
Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (2000) 61, 3502-3507
a=5.1264
b=5.1264
c=16.5602
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 376.896
1512140C40H34Cl4N8O10
The Journal of Physical Chemistry C (2013) 117, 33 17352
a=5.6982(4)
b=13.6181(16)
c=14.3180(13)
α= 79.003(9)
β= 88.852(7)
γ= 84.498(8)
V = 1085.63(18)
1512295C22H12F8N8O4
Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417
a=8.6780(17)
b=16.031(3)
c=17.808(4)
α= 75.13(3)
β= 80.07(3)
γ= 77.81(3)
V = 2322.0(9)
1512296C20H6F8N6O6
Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417
a=7.1595(14)
b=8.7231(17)
c=9.2770(19)
α= 90.88(3)
β= 100.91(3)
γ= 114.13(3)
V = 516.4(2)
1512297C20H6F8N6O6,2(CH2Cl2)
Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417
a=23.108(2)
b=10.2900(7)
c=15.5912(14)
α= 90.00
β= 131.567(3)
γ= 90.00
V = 2773.7(4)
1512298C20H6F8N6O6
Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417
a=8.3306(17)
b=13.589(3)
c=19.417(4)
α= 92.70(3)
β= 94.67(3)
γ= 97.19(3)
V = 2169.9(8)
1513388C22H12S
Organic letters (2014) 16, 2 342-345
a=22.853(3)
b=3.9578(5)
c=16.3958(19)
α= 90.00
β= 105.654(4)
γ= 90.00
V = 1428.0(3)
1513389C23H16S
Organic letters (2014) 16, 2 342-345
a=12.7799(3)
b=12.0694(3)
c=10.7199(3)
α= 90.00
β= 95.423(2)
γ= 90.00
V = 1646.10(7)
1513390C22H12S
Organic letters (2014) 16, 2 342-345
a=4.3991(3)
b=15.0875(12)
c=21.4552(15)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1424.01(18)
1513391C23H16S
Organic letters (2014) 16, 2 342-345
a=10.9159(2)
b=13.4792(2)
c=11.7522(2)
α= 90
β= 105.1540(10)
γ= 90
V = 1669.06(5)
1513392C23H16S
Organic letters (2014) 16, 2 342-345
a=12.7799(3)
b=12.0694(3)
c=10.7199(3)
α= 90.00
β= 95.423(2)
γ= 90.00
V = 1646.10(7)
1513393C23H16S
Organic letters (2014) 16, 2 342-345
a=10.5239(3)
b=15.5809(4)
c=10.0994(3)
α= 90.00
β= 98.234(2)
γ= 90.00
V = 1638.95(8)
1513562C12H18O4
Organic letters (2014) 16, 1 216-219
a=9.5712(8)
b=11.3652(9)
c=18.3894(13)
α= 72.646(7)
β= 84.919(7)
γ= 72.923(7)
V = 1825.1(3)
1513563C20H28O4
Organic letters (2014) 16, 1 216-219
a=18.2790(11)
b=6.5834(3)
c=15.0980(7)
α= 90.00
β= 96.080(5)
γ= 90.00
V = 1806.64(16)
15135640.5(C20H27O4),0.5(C20H28O4)
Organic letters (2014) 16, 1 216-219
a=7.0862(4)
b=24.1874(17)
c=20.3324(13)
α= 90
β= 94.376(6)
γ= 90
V = 3474.7(4)
1513565C23H36O4Si
Organic letters (2014) 16, 1 216-219
a=8.4671(7)
b=11.9089(11)
c=12.8735(11)
α= 70.766(8)
β= 75.194(8)
γ= 77.187(8)
V = 1171.40(19)
1513762C33H31ClN2Pd,CH2Cl2
Polymer Chemistry (2014) 5, 4 1210
a=11.7926(8)
b=9.4147(6)
c=14.5550(10)
α= 90.00
β= 101.9060(10)
γ= 90.00
V = 1581.19(18)
1513763C35H35ClN2Pd
Polymer Chemistry (2014) 5, 4 1210
a=12.0765(10)
b=19.5745(17)
c=12.7667(11)
α= 90.00
β= 90.8990(10)
γ= 90.00
V = 3017.6(4)
15137644(C29H21Cl3N2Pd),3(CH2Cl2)
Polymer Chemistry (2014) 5, 4 1210
a=9.4659(9)
b=18.1651(17)
c=18.9183(17)
α= 68.5010(10)
β= 75.5880(10)
γ= 84.6290(10)
V = 2931.4(5)
1513856C11H20AuClN4O
Chemical Science (2014) 5, 4 1348
a=7.5169(4)
b=9.9819(5)
c=10.6830(5)
α= 113.1580(10)
β= 90.0380(10)
γ= 98.1620(10)
V = 728.12(6)
1513857C12H16Au2N6
Chemical Science (2014) 5, 4 1348
a=15.634(2)
b=6.3008(7)
c=8.0648(10)
α= 90.00
β= 108.223(7)
γ= 90.00
V = 754.59(16)
1513858C18H20AuN4,C2AgN2
Chemical Science (2014) 5, 4 1348
a=9.3279(4)
b=17.2846(7)
c=6.7132(3)
α= 90.00
β= 105.460(2)
γ= 90.00
V = 1043.20(8)
1513859C9H10Au0.5Cl0.5N2O
Chemical Science (2014) 5, 4 1348
a=4.1212(3)
b=10.9295(9)
c=14.0406(10)
α= 67.288(4)
β= 81.570(3)
γ= 89.986(4)
V = 575.98(8)
1514646C19H13F2N4O3Pt
Chemical Science (2013) 4, 6 2630
a=6.9645(4)
b=25.7559(15)
c=9.9824(6)
α= 90.00
β= 99.1520(10)
γ= 90.00
V = 1767.82(18)
1514647C19H12F2N4O2Pt,CH2Cl2
Chemical Science (2013) 4, 6 2630
a=11.5589(9)
b=8.2655(7)
c=22.3063(15)
α= 90.00
β= 111.907(4)
γ= 90.00
V = 1977.3(3)
1515133C28H24AuF6N4P
Chemical Science (2012) 3, 3 752
a=16.2749(9)
b=7.2655(4)
c=22.8836(13)
α= 90.00
β= 91.975(2)
γ= 90.00
V = 2704.3(3)
1515423C13H17Cl2N5O2Pt
Chemical Science (2011) 2, 2 216
a=6.8480(14)
b=11.736(2)
c=12.384(3)
α= 65.95(3)
β= 79.94(3)
γ= 76.84(3)
V = 881.2(4)
1515424C13H14.33Cl2N5O0.67Pt
Chemical Science (2011) 2, 2 216
a=12.588(2)
b=18.736(3)
c=20.805(4)
α= 90.00
β= 106.39(2)
γ= 90.00
V = 4707.4(15)
1515426C11H9ClN5Pt,C2H6OS,2(H2O),Cl
Chemical Science (2011) 2, 2 216
a=9.4740(3)
b=7.1809(2)
c=27.9371(8)
α= 90.00
β= 91.9400(10)
γ= 90.00
V = 1899.52(10)
1515583C91H130B2Cl2Cu4F8N10P4
Chemical Science (2011) 2, 8 1509
a=27.568(7)
b=15.989(4)
c=25.240(6)
α= 90.00
β= 106.726(5)
γ= 90.00
V = 10655(5)
1515584C92H84B2Cl4Cu4F8N10P4
Chemical Science (2011) 2, 8 1509
a=12.238(2)
b=18.531(3)
c=20.929(3)
α= 90.00
β= 103.246(3)
γ= 90.00
V = 4620.1(13)
1515585C38H34BCuF4N5P
Chemical Science (2011) 2, 8 1509
a=8.485(2)
b=13.769(2)
c=15.231(3)
α= 91.110(2)
β= 100.453(3)
γ= 91.010(2)
V = 1749.2(6)
1515709C17H16BF2N3
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 6 1030-1038
a=9.935(5)
b=23.900(5)
c=13.513(5)
α= 90.000(5)
β= 103.184(5)
γ= 90.000(5)
V = 3124(2)
1515710C19H20BF2N3
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 6 1030-1038
a=10.8454(10)
b=11.8897(11)
c=13.9990(13)
α= 90.00
β= 105.2620(10)
γ= 90.00
V = 1741.5(3)
1515711C20H21BF2N2O0
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 6 1030-1038
a=11.882(3)
b=8.409(2)
c=44.412(10)
α= 90.00
β= 91.766(4)
γ= 90.00
V = 4435.4(18)
1515712C18H17BF2N2O0
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 6 1030-1038
a=6.554(3)
b=26.198(11)
c=9.732(4)
α= 90.00
β= 105.458(8)
γ= 90.00
V = 1610.6(12)
1515713C17H14BF2N3O2
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 6 1030-1038
a=6.4804(7)
b=8.3217(9)
c=14.6304(16)
α= 80.583(2)
β= 84.666(2)
γ= 85.576(2)
V = 773.44(15)
1515714C20H15BCl2F2N3O2
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 6 1030-1038
a=8.3449(7)
b=11.6005(8)
c=12.0810(8)
α= 100.343(6)
β= 97.027(6)
γ= 111.076(7)
V = 1051.05(15)
1516226C29H23BF2N3O2
Organic letters (2011) 13, 21 5774-5777
a=11.4074(10)
b=25.629(3)
c=16.6602(13)
α= 90.00
β= 106.959(7)
γ= 90.00
V = 4659.0(8)
1517010C14H23Er2N2O56W12,8(H2O),4(H4N)
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 70-75
a=12.9075(12)
b=25.135(2)
c=21.631(2)
α= 90.00
β= 98.5840(10)
γ= 90.00
V = 6939.1(11)
1517011C21H51N6O84Tm3W12
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 70-75
a=16.6502(4)
b=16.6502(4)
c=51.313(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 12319.6(6)
1517012C21H39N3O67W12Yb3,O3.60,3(O2),10.4(O),3(H4N)
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 70-75
a=16.6606(9)
b=16.6606(9)
c=51.316(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 12335.7(13)
1517013C21H9Lu3N3O67W12,13(O),3(H4N)
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 70-75
a=16.6308(8)
b=16.6308(8)
c=51.164(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 12255.2(15)
1517227C23H19Cl2N3
Journal of natural products (2014) 77, 8 1887
a=9.5701(4)
b=7.9131(3)
c=13.6352(6)
α= 90.00
β= 108.404(5)
γ= 90.00
V = 979.77(8)
1517394C15H26O6
Organic letters (2014) 16, 17 4550
a=8.7271(12)
b=10.0996(14)
c=18.599(3)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1639.3(4)
1517409C15H23NO3
Journal of medicinal chemistry (2014) 57, 16 7098-7112
a=11.012(2)
b=11.015(2)
c=12.183(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1477.8(5)
1517410C15H20O3
Journal of medicinal chemistry (2014) 57, 16 7098-7112
a=6.1945(19)
b=10.289(2)
c=21.907(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1396.2(6)
1518308C90H64N14Ru2,4(F6P)
Chem. Sci. (2015) 6, 2 1308
a=13.811(3)
b=18.252(4)
c=20.803(4)
α= 84.81(3)
β= 82.76(3)
γ= 72.33(3)
V = 4949(2)
1518747C14H9ClN4O2
Organic letters (2015) 17, 5 1118-1121
a=11.310(3)
b=13.792(3)
c=13.982(3)
α= 93.902(3)
β= 90.560(3)
γ= 112.233(3)
V = 2012.7(8)
1518748C15H11BrN4O2
Organic letters (2015) 17, 5 1118-1121
a=10.7840(17)
b=9.6655(16)
c=28.858(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3007.9(9)
1520213C42H30N12OZn4,C4H10O
Chem. Sci. (2015) 6, 8 4623
a=10.283(2)
b=10.474(2)
c=20.857(4)
α= 95.09(3)
β= 94.25(3)
γ= 96.25(3)
V = 2216.3(8)
1520214C38H38B9CuN2P2,C4H10O
Chem. Sci. (2015) 6, 8 4623
a=10.828(5)
b=13.677(5)
c=14.950(7)
α= 90.64(2)
β= 106.555(18)
γ= 95.534(17)
V = 2110.6(16)
1520215C52H50B9CuN2P2,CH2Cl2
Chem. Sci. (2015) 6, 8 4623
a=15.5324(6)
b=15.5957(6)
c=20.6244(9)
α= 90
β= 98.7890(18)
γ= 90
V = 4937.4(3)