Structures by: Akkurt M.


Structures by: Akkurt M.

Results: 469


#NameUnit Cell
1542493N,N,N-Triethylethanaminium 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25-cyanomethoxy-26,28-dihydroxy-27-oxido-2,8,14,20-tetrathiacalix[4]arene
IUCrData (2016) 1, 1 x160115
a=20.7072(8)
b=20.4462(8)
c=12.8292(5)
α= 90
β= 107.2940(10)
γ= 90
V = 5186.1(4)
1542541Diethyl 3-amino-6-methyl-4-[(E)-2-phenylethenyl]thieno[2,3-b]pyridine-2,5-dicarboxylate
IUCrData (2016) 1, 2 x160270
a=5.6473(2)
b=26.7798(9)
c=13.3219(4)
α= 90
β= 99.743(2)
γ= 90
V = 1985.66(11)
15428992-{[5-(4-Chlorophenoxymethyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-N-(4-nitrophenyl)acetamide
IUCrData (2016) 1, 3 x160452
a=8.1828(2)
b=12.1541(3)
c=12.3654(3)
α= 114.4740(10)
β= 93.6810(10)
γ= 96.9490(10)
V = 1102.14(5)
15429832-({5-[(4-Chlorophenoxy)methyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-N-phenylacetamide
IUCrData (2016) 1, 3 x160453
a=15.7940(12)
b=11.1864(8)
c=24.8212(18)
α= 90
β= 95.1280(10)
γ= 90
V = 4367.8(6)
1542984Ethyl 3-({[(4-methylphenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)-5,6-diphenylpyridazine-4-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 3 x160479
a=10.2254(3)
b=26.6695(9)
c=9.9210(3)
α= 90
β= 110.7180(10)
γ= 90
V = 2530.56(14)
15430405-Acetyl-2-{[(1H-benzimidazol-2-yl)methyl]sulfanyl}-4-(4-methoxyphenyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile
IUCrData (2016) 1, 4 x160492
a=9.8513(2)
b=15.0619(2)
c=28.9310(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 4292.76(12)
1543041Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-5-cyano-2-methyl-6-sulfanylidene-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 4 x160531
a=5.9498(2)
b=8.0999(2)
c=16.3919(4)
α= 85.9900(10)
β= 81.4100(10)
γ= 82.2940(10)
V = 773.05(4)
1543167N'-[(E)-2-Hydroxybenzylidene]-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanohydrazide
IUCrData (2016) 1, 4 x160662
a=9.5461(5)
b=11.8724(6)
c=15.9962(8)
α= 90
β= 90.104(2)
γ= 90
V = 1812.93(16)
1543172Ethyl 3-amino-4-(4-chlorophenyl)-2-[(4-methoxyphenyl)carbamoyl]-6-phenylthieno[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 4 x160657
a=8.8388(3)
b=17.7686(6)
c=16.9487(6)
α= 90
β= 94.159(2)
γ= 90
V = 2654.84(16)
1543174N'-Benzylidene-2-({5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetohydrazide hemihydrate
IUCrData (2016) 1, 4 x160627
a=10.7330(4)
b=16.0616(6)
c=20.9885(8)
α= 96.662(2)
β= 102.6730(10)
γ= 98.0670(10)
V = 3454.5(2)
15431753-Phenoxymethyl-6-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole
IUCrData (2016) 1, 4 x160626
a=5.9850(3)
b=21.0709(10)
c=11.5617(5)
α= 90
β= 100.423(2)
γ= 90
V = 1433.98(12)
1543179Piperidinium 4-(4-chlorophenyl)-3-cyano-5-ethoxycarbonyl-6-methylpyridine-2-thiolate
IUCrData (2016) 1, 4 x160651
a=7.2363(2)
b=24.2600(7)
c=12.9049(4)
α= 90
β= 105.6030(10)
γ= 90
V = 2182.00(11)
1543256Ethyl 13-(4-chlorophenyl)-11-methyl-6-oxo-5-phenyl-8-thia-3,4,5,10-tetraazatricyclo[7.4.0.0^2,7^]trideca-1(9),2(7),3,10,12-pentaene-12-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 5 x160701
a=11.8562(3)
b=7.1984(2)
c=25.4331(5)
α= 90
β= 101.0450(10)
γ= 90
V = 2130.40(9)
1543417(4E)-1-Phenyl-4-{[(pyridin-2-yl)amino]methylidene}pyrazolidine-3,5-dione
IUCrData (2016) 1, 6 x160909
a=6.2175(2)
b=10.2646(4)
c=20.7094(8)
α= 102.511(2)
β= 94.343(2)
γ= 95.263(2)
V = 1278.63(8)
1543421Cyclohexane-1,4-diammonium dithiocyanate
IUCrData (2016) 1, 6 x160864
a=8.2286(3)
b=14.9146(6)
c=10.4058(4)
α= 90
β= 111.4230(10)
γ= 90
V = 1188.83(8)
15434761-((E)-{2-[4-(2-{(1E)-[(Carbamothioylamino)imino]methyl}phenoxy)butoxy]benzylidene}amino)thiourea dimethyl sulfoxide disolvate
IUCrData (2016) 1, 6 x160946
a=7.2571(2)
b=9.7909(2)
c=12.0060(2)
α= 112.9840(10)
β= 98.1630(10)
γ= 96.9090(10)
V = 762.80(3)
1543532(5Z)-5-(4-Chlorobenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
IUCrData (2016) 1, 6 x160988
a=3.90980(10)
b=40.7555(15)
c=6.0917(2)
α= 90
β= 93.7480(10)
γ= 90
V = 968.61(5)
1543576(4E)-1-Phenyl-4-[(piperidin-1-yl)methylidene]pyrazolidine-3,5-dione
IUCrData (2016) 1, 6 x161028
a=6.3184(2)
b=15.4673(6)
c=13.2528(5)
α= 90
β= 98.762(2)
γ= 90
V = 1280.06(8)
1544191Ethyl 3-amino-2-carbamoyl-4-(4-methoxyphenyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-5-carboxylate dimethyl sulfoxide monosolvate
IUCrData (2016) 1, 9 x161474
a=9.9950(7)
b=10.1492(5)
c=11.2620(8)
α= 90.656(5)
β= 92.291(5)
γ= 101.925(5)
V = 1116.66(13)
15442521-(4-Nitrophenyl)-2-({4-phenyl-5-[(p-tolyloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide
IUCrData (2016) 1, 10 x161533
a=8.2241(4)
b=12.2161(7)
c=12.3952(8)
α= 115.507(6)
β= 93.532(4)
γ= 96.914(4)
V = 1106.77(13)
1544255Methyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 10 x161500
a=11.5383(7)
b=7.9873(5)
c=28.3149(19)
α= 90
β= 90.525(3)
γ= 90
V = 2609.4(3)
1544309(E)-N'-Benzylidene-2-phenylquinoline-4-carbohydrazide
IUCrData (2016) 1, 10 x161544
a=7.6704(8)
b=13.2898(13)
c=9.0627(9)
α= 90
β= 107.220(6)
γ= 90
V = 882.42(16)
1544439Ethyl {[5-acetyl-3-cyano-4-(4-methoxyphenyl)-6-methylpyridin-2-yl]sulfanyl}acetate
IUCrData (2016) 1, 11 x161715
a=13.4883(2)
b=8.23273(16)
c=16.8923(3)
α= 90
β= 93.8000(17)
γ= 90
V = 1871.69(6)
15445326-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-5-carboxamide
IUCrData (2016) 1, 11 x161742
a=14.7907(5)
b=4.80351(15)
c=17.1203(8)
α= 90
β= 92.067(4)
γ= 90
V = 1215.56(8)
15445413-(9H-Carbazol-9-yl)propanoic acid
IUCrData (2016) 1, 11 x161787
a=9.4550(5)
b=11.9077(6)
c=12.2120(7)
α= 62.429(5)
β= 79.276(4)
γ= 77.627(4)
V = 1184.46(12)
15446533-[2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl]-4-phenyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione dimethyl sulfoxide monosolvate
IUCrData (2016) 1, 11 x161835
a=5.89480(10)
b=17.7215(4)
c=22.0042(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2298.66(8)
15446624-Amino-3-[2-(9H-carbazol-9-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione dimethyl sulfoxide monosolvate
IUCrData (2016) 1, 11 x161855
a=14.7620(4)
b=7.3509(2)
c=17.9987(5)
α= 90
β= 106.9360(10)
γ= 90
V = 1868.41(9)
15446631-[({5-[(4-Methylphenoxy)methyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)methyl]-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
IUCrData (2016) 1, 11 x161867
a=13.4306(13)
b=7.3467(7)
c=21.643(2)
α= 90
β= 103.2990(10)
γ= 90
V = 2078.3(3)
1544694Ethyl 8-amino-7-(furan-2-yl)-5,6-dihydrothieno[2,3-b]benzo[h]quinoline-9-carboxylate
IUCrData (2016) 1, 11 x161884
a=11.52270(10)
b=25.5293(3)
c=12.47490(10)
α= 90
β= 90.0380(10)
γ= 90
V = 3669.70(6)
1544778(5Z)-3-(2-Oxopropyl)-5-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
IUCrData (2016) 1, 12 x161959
a=7.2771(5)
b=9.9612(7)
c=11.9257(8)
α= 78.7780(10)
β= 75.6160(10)
γ= 72.8290(10)
V = 793.16(9)
15447894-Benzyl-1,2,4-triazaspiro[4.5]dec-1-ene-3-thione
IUCrData (2016) 1, 12 x161968
a=7.3730(6)
b=10.7698(7)
c=17.1056(12)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1358.28(17)
15450374-Cyclohexyl-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-4,5-dihydro-1-H-1,2,4-triazole-5-thione
IUCrData (2017) 2, 1 x170020
a=20.7954(6)
b=6.2107(2)
c=11.7871(3)
α= 90
β= 90.6530(10)
γ= 90
V = 1522.25(8)
2001052C17H13N3OS
Acta Crystallographica Section C (1992) 48, 2 315-317
a=9.712(3)
b=15.072(3)
c=10.713(3)
α= 90
β= 107.65(3)
γ= 90
V = 1494.3(7)
2001792C26H22N4O2
Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 4 747-749
a=9.564(2)
b=11.3050(10)
c=20.389(3)
α= 90
β= 91.270(10)
γ= 90
V = 2203.9(6)
2013724Methyl (+-)-1-ethyl-2-hydroxy-4-(4-methoxybenzoyl)-5-(4-methoxyphenyl)-3-oxo- 2,3-dihydro-1H-pyrrole-2-acetate
Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 10 o598-o600
a=10.160(5)
b=10.785(5)
c=11.942(5)
α= 66.369(5)
β= 75.928(5)
γ= 72.005(5)
V = 1129.4(9)
20199592-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]benzo[de]isoquinoline-1,3-dione dimethyl sulfoxide monosolvate
Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications (2015) 71, 2 o129
a=7.9925(3)
b=12.1761(5)
c=14.2313(6)
α= 93.549(2)
β= 95.520(2)
γ= 101.602(2)
V = 1345.67(9)
20199604-[1-(2-Hydroxypropyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl]benzoic acid
Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications (2015) 71, 2 o77
a=6.8710(4)
b=10.7188(6)
c=14.9178(7)
α= 103.569(4)
β= 93.094(4)
γ= 105.878(5)
V = 1019.03(10)
20199614-[(E)-(4-Nitrobenzylidene)amino]phenol
Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications (2015) 71, 2 o113
a=12.3449(6)
b=13.4266(6)
c=15.7404(7)
α= 72.926(4)
β= 67.390(4)
γ= 76.824(4)
V = 2282.6(2)
2019998(2E)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-3-[4-(prop-1-en-2-yl)phenyl]prop-2-en-1-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 7
a=13.4314(4)
b=8.2405(4)
c=29.9252(9)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 3312.2(2)
2019999(5RS)-3-(4-Chlorophenyl)-5-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclohex-2-en-1-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 7
a=6.6259(8)
b=8.6868(11)
c=30.472(4)
α= 90
β= 91.765(4)
γ= 90
V = 1753.1(4)
2020000Methyl (1RS, 6SR)-4-(4-chlorophenyl)-6-[4-(propan-2-yl)phenyl]-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 7
a=17.4871(11)
b=11.5900(8)
c=10.0167(7)
α= 90
β= 95.300(2)
γ= 90
V = 2021.5(2)
2020001Ethyl 4''-bromo-4-fluoro-5'-hydroxy-1,1':3',1''-terphenyl-4'-carboxylate
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 7
a=10.0725(3)
b=12.5793(3)
c=14.9438(4)
α= 104.3320(10)
β= 92.4670(10)
γ= 94.5650(10)
V = 1824.84(9)
20200674-Benzylidene-2-(4-methylphenyl)-1,3-oxazol-5(4H)-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 8
a=7.9940(4)
b=9.0648(4)
c=10.7692(6)
α= 109.136(4)
β= 109.397(4)
γ= 97.320(4)
V = 670.52(7)
20200682-Methyl-4-[(thiophen-2-yl)methylidene]-1,3-oxazol-5(4H)-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 8
a=12.2264(11)
b=9.8581(7)
c=15.8735(13)
α= 90
β= 112.129(10)
γ= 90
V = 1772.3(3)
20200693-Anilino-2-phenyl-5-[(thiophen-2-yl)methylidene]-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 8
a=8.8460(2)
b=9.9951(2)
c=11.2435(2)
α= 114.4810(10)
β= 98.5640(10)
γ= 105.8910(10)
V = 830.15(3)
20200703-Anilino-2-(4-methylphenyl)-5-[(thiophen-2-yl)methylidene]-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 8
a=9.1697(5)
b=10.7939(5)
c=11.0837(6)
α= 66.424(2)
β= 66.147(3)
γ= 67.934(2)
V = 889.13(8)
20200712-Phenyl-5-[(thiophen-2-yl)methylidene]-3-{[(E)-(thiophen-2-yl)methylidene]amino}-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 8
a=8.2717(2)
b=17.4530(3)
c=23.3501(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 3370.96(12)
2020072Methyl (2Z)-2-(benzoylamino)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoate
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 8
a=16.6123(3)
b=9.7589(2)
c=17.7543(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2878.29(10)
20202021,1'-({[(ethane-1,2-diyl)dioxy](1,2-phenylene)}-bis(methanylylidene))bis(thiosemicarbazide)
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 11
a=14.063(2)
b=17.869(3)
c=7.8770(12)
α= 90
β= 100.296(2)
γ= 90
V = 1947.6(5)
20202031,1'-({[(ethane-1,2-diyl)dioxy](1,2- phenylene)}bis(methanylylidene))bis(thiosemicarbazide) bis(N,N-dimethylformamide) solvate
Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 11
a=11.6081(16)
b=18.136(3)
c=14.186(2)
α= 90
β= 101.801(2)
γ= 90
V = 2923.4(8)
2020324meso-(E,E)-1,1-[1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-\ 1,2-diyl]bis(phenyldiazene)
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 1 57-62
a=6.1037(4)
b=9.3345(7)
c=10.4146(7)
α= 83.0390(10)
β= 77.139(9)
γ= 85.0550(10)
V = 573.15(7)
2020325meso-(E,E)-1,1'-[1,2-bis(4-chlorophenyl)ethane- 1,2-diyl]bis(phenyldiazene), monoclinic polymorph
Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 1 57-62
a=22.657(10)
b=5.4399(18)
c=19.086(6)
α= 90
β= 99.967(7)
γ= 90
V = 2316.9(15)
22008425,7,7,8,10-Pentabromo-7,8-dihydro-benzocyclooctene
Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 3 o314-o316
a=11.727(5)
b=11.250(5)
c=12.104(5)
α= 90.000(5)
β= 112.957(5)
γ= 90.000(5)
V = 1470.4(11)
22019482(R)-Hydroxy-4-(4-methoxybenzoyl)-2-methoxycarbonylmethyl-5-(4-methoxyphenyl)- 1-(2-methylphenyl)-2,3-dihydro-1H-3-pyrrolone
Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 6 o881-o882
a=8.948(5)
b=11.254(5)
c=13.724(5)
α= 110.167(5)
β= 93.755(5)
γ= 90.106(5)
V = 1294.1(10)
2202153C7H7N2O6
Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 4 o550-o552
a=13.4146(9)
b=6.6414(5)
c=10.0118(6)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 891.97(10)
2202676Tetra-μ-nitroamine-bis[aquacopper(II)]
Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 8 i107-i109
a=13.1677(18)
b=8.5716(12)
c=13.8499(19)
α= 90
β= 117.024(2)
γ= 90
V = 1392.5(3)
22027512,2-Dimethoxy-1,3,2-dithiagermole-4,5-dicarbonitrile
Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 11 m1018-m1019
a=12.2960(8)
b=9.7463(7)
c=9.9583(7)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1193.41(14)
22028873,3'-Diethyl-1,1'-butylenedi[5(6)-methylbenzimidazolium] diiodide dihydrate
Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 7 o1014-o1016
a=5.4761(3)
b=21.7289(12)
c=12.2512(6)
α= 90
β= 104.156(2)
γ= 90
V = 1413.50(13)
22032582,3,-exo,exo-5,6-tetrabromo-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 3 o468-o470
a=6.681(5)
b=12.040(5)
c=12.326(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 991.5(9)
22033403-(6-Benzoyl-5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 3 o341-o343
a=26.015(10)
b=6.252(5)
c=20.412(4)
α= 90
β= 109.749(16)
γ= 90
V = 3125(3)
22034682[2,2-Dimethyl[1,3,2]dithiagermetan-4-ylidene]malononitrile
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 4 m357-m358
a=25.1259(19)
b=9.9284(8)
c=7.5207(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1876.1(2)
2203470Dimethyl 5,5-dicyano-2-hydroxy-4,6-diphenylcyclohex-1-ene-1,3-dicarboxylate
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 4 o517-o519
a=8.8185(10)
b=10.9462(13)
c=12.8297(14)
α= 97.514(9)
β= 106.713(9)
γ= 109.678(9)
V = 1080.7(2)
2203697[1-methyl-3-(2-phenylethyl)benzimidazolinio](phenylimino)methanethiolate
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 6 o936-o938
a=9.3894(8)
b=10.8881(11)
c=11.6658(12)
α= 67.191(7)
β= 83.696(8)
γ= 67.040(7)
V = 1011.07(19)
2203979(1α,2β,5β,6α)-5,6-Dichloro-3-cyclohexene-1,2-diyl diacetate
Acta Crystallographica, Section E (2004) 60, 8 o1322-o1324
a=7.4270(6)
b=21.6166(15)
c=8.3108(7)
α= 90
β= 115.768(6)
γ= 90
V = 1201.59(17)
2204187Dichlorobis[1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzimidazole-κN^3^]cobalt(II)
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 9 m1220-m1222
a=17.5842(17)
b=7.6235(8)
c=17.8892(13)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2398.1(4)
2204570trans,trans,trans-2,3,5,8-Tetrabromo-1,4-dihydroxy-1,2,3,4- tetrahydronaphthalene
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 o2096-o2098
a=16.8495(9)
b=12.1086(9)
c=12.3570(7)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2521.1(3)
2204893Dichlorobis[1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzimidazole-κN^3^]nickel(II)
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 1 m41-m43
a=17.416(5)
b=7.624(5)
c=17.667(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2345.8(18)
22050411,2,4,5,7-Pentabromo-5-methoxyindane
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 o475-o477
a=8.8895(11)
b=8.9281(10)
c=9.6787(13)
α= 98.382(10)
β= 113.160(10)
γ= 101.060(9)
V = 671.99(16)
2205356(2-Chloropyridin-3-yl)(4-nitrobenzylidene)amine
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 o776-o778
a=7.1404(6)
b=11.9642(11)
c=13.6188(16)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1163.4(2)
2205388(2-exo,7-exo,9-endo,10-endo)-11-Oxatricyclo[6.2.1.0^2,7^]undec-4-ene-9,10-diyl diacetate
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 o760-o762
a=5.8430(3)
b=12.8501(8)
c=17.5767(11)
α= 90
β= 97.449(5)
γ= 90
V = 1308.58(13)
2205516Poly[[triaquacadmium(II)-μ~3~-lactato] dilactatoboron(1-)]
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 4 m632-m634
a=8.424(5)
b=10.184(5)
c=20.943(5)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1796.7(14)
2206110(2-exo,7-exo,9-exo,10-exo)-11-oxatricyclo[6.2.1.0^2,7^]undec-4-ene-9,10-diyl diacetate
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 o1677-o1679
a=13.9144(13)
b=5.5055(4)
c=17.8016(17)
α= 90
β= 107.858(8)
γ= 90
V = 1298.0(2)
22063631-Benzyl-2-[1-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-phenylethyl]benzimidazole
Acta Crystallographica, Section E (2005) 61, 8 o2718-o22719
a=10.244(5)
b=10.601(5)
c=11.404(5)
α= 64.499(5)
β= 74.587(5)
γ= 89.556(5)
V = 1069.5(9)
2207563Methyl [6-amino-5-cyano-4-(4-methoxyphenyl)pyrano[2,3-c]pyrazol-3-yl]acetate
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4206-o4208
a=6.2806(8)
b=9.9148(12)
c=13.6958(16)
α= 90.813(10)
β= 97.042(10)
γ= 108.051(9)
V = 803.53(18)
22081881'-Benzyl-1-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-phenoxyspiro[azetidine-2,3'(3H)- indole]-2',4(1H)-dione
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 o804-o806
a=9.3547(7)
b=10.0777(5)
c=28.193(2)
α= 90
β= 106.838(5)
γ= 90
V = 2543.9(3)
2209418Bis[1-(but-2-enyl)-5-nitro-1H-benzimidazole-κN^3^]dichlorocobalt(II)
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 7 m1663-m1665
a=15.9533(11)
b=11.4385(6)
c=15.4545(10)
α= 90
β= 114.736(5)
γ= 90
V = 2561.4(3)
2210011(1RS,2RS,3SR,4SR,9RS)-1,2,3,9-Tetrabromo-1,2,3,4-tetrahydro- 1,4-methanonaphthalene
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 8 o3483-o3485
a=6.62200(10)
b=13.6490(3)
c=13.7350(3)
α= 90
β= 92.0790(10)
γ= 90
V = 1240.60(4)
22104131,3-Bis(2-chlorobenzoyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 9 o3697-o3698
a=11.361(5)
b=12.917(5)
c=12.186(5)
α= 90
β= 95.399(5)
γ= 90
V = 1780.4(13)
2210843trans,trans,trans-1,4-Dimethoxy-2,3,5,8-tetrabromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 10 o4609-o4610
a=17.546(5)
b=12.522(5)
c=7.405(5)
α= 90
β= 113.207(5)
γ= 90
V = 1495.3(12)
2211217C37H31N3O2
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 11 o5022-o5023
a=11.6063(7)
b=14.8988(6)
c=19.4799(11)
α= 90
β= 121.552(4)
γ= 90
V = 2870.5(3)
22115185,5a-Diallyl-5,5a,13,14-tetrahydro-12H-di-1,3- benzimidazolo[1,2-a;1',2'-c][1,4]diazepine
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 o5697-o5698
a=25.1810(13)
b=8.304(5)
c=8.878(8)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1856(2)
22123891,1'-Butane-1,4-diylbis(1H-benzimidazole)
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 2 o1065-o1066
a=5.6495(4)
b=10.6323(7)
c=12.7814(9)
α= 90
β= 99.042(6)
γ= 90
V = 758.20(9)
2212912Diethyl 2-[morpholin-4-yl(phenyl)methyl]malonate
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 4 o1656-o1657
a=9.1421(6)
b=11.5978(7)
c=17.1379(15)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1817.1(2)
22149714-(4-Nitrophenyl)-3-phenoxyazetidin-2-one
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 o3729-o3730
a=6.1548(7)
b=9.8007(11)
c=11.9296(13)
α= 80.552(9)
β= 75.167(9)
γ= 82.188(9)
V = 682.86(14)
22177581,3-Bis(3-phenylpropyl)1H-benzimidazole-2(3H)-tellurone
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 3 o621-o622
a=10.6004(2)
b=10.6004(2)
c=20.4365(6)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2296.42(9)
2218059Di-μ-iodido- bis{[(4-fluorobenzoylmethylene)triphenyl-λ^5^-phosphorane]iodidomercury(II)}
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 5 m612-m613
a=10.0346(16)
b=11.8594(19)
c=13.235(2)
α= 92.513(13)
β= 111.293(12)
γ= 113.117(12)
V = 1317.3(4)
22181272-[1-(4-Ethoxyphenyl)-2-oxo-4-styrylazetidin-3-yl]isoindoline-1,3-dione
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 5 o924
a=33.7560(17)
b=7.0403(2)
c=31.0482(17)
α= 90
β= 140.454(3)
γ= 90
V = 4698.0(5)
22181904-(9-Anthryl)-1-(4-methoxyphenyl)spiro[azetidin-3,9'-xanthen]-2-one
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 5 o902-o903
a=13.7629(9)
b=10.5845(4)
c=20.5777(12)
α= 90
β= 114.768(5)
γ= 90
V = 2721.9(3)
2218421Ethyl 5-acetyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 6 o1084
a=7.5397(3)
b=8.4514(3)
c=16.7058(6)
α= 90
β= 94.4650(10)
γ= 90
V = 1061.28(7)
22190818-Methyl-4-morpholinoethyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1572-o1573
a=7.8629(4)
b=10.5239(6)
c=10.8252(6)
α= 94.974(5)
β= 106.378(5)
γ= 107.169(4)
V = 806.89(8)
2219082rac-2-Hydroxy-2,8-dimethyl-4-morpholinoethyl-1-thia-4- azaspiro[4.5]decan-3-one
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1574-o1575
a=8.0753(4)
b=10.2002(5)
c=11.8734(6)
α= 82.467(4)
β= 71.487(4)
γ= 68.965(4)
V = 865.44(8)
2219349Dichlorido(4,4-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine- κ^2^N,N')gold(III) tetrachloroaurate(III) acetonitrile solvate
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 m1189-m1190
a=6.7880(9)
b=14.2270(19)
c=14.1330(19)
α= 90
β= 97.151(2)
γ= 90
V = 1354.2(3)
2219593N-(2,6-Dimethyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-hydroxy-2,2- diphenylacetamide
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1919
a=9.4942(4)
b=20.6765(5)
c=12.0052(4)
α= 90
β= 105.063(2)
γ= 90
V = 2275.73(14)
2219596trans-rac-[1-Oxo-2-phenethyl-3-(2-thienyl)-1,2,3,4-\ tetrahydroisoquinolin-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1955-o1956
a=7.2529(3)
b=8.6727(4)
c=20.9899(10)
α= 86.021(4)
β= 87.396(4)
γ= 78.330(4)
V = 1289.24(10)
22195978-Ethyl-2-hydroxy-2-methyl-4-morpholinoethyl-1-thia- 4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1939-o1940
a=8.1878(4)
b=10.2241(5)
c=12.2188(6)
α= 79.901(4)
β= 73.796(4)
γ= 67.674(4)
V = 905.83(8)
2219735trans-rac-Methyl 2-hexyl-1-oxo-3-(2-pyridyl)-1,2,3,4-tetrahydro- isoquinoline-4-carboxylate
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1932
a=8.8404(2)
b=15.6719(5)
c=29.1488(10)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 4038.4(2)
22202064-(9-Anthryl)-1-(1-naphthyl)spiro[azetidine-3,9'-xanthen]-2-one n-hexane hemisolvate
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 o2466-o2467
a=12.0788(5)
b=14.1379(5)
c=18.6133(8)
α= 90
β= 107.216(3)
γ= 90
V = 3036.2(2)
2220812Bis(phenanthridinium) hexachloridoplatinate(IV) dimethyl sulfoxide disolvate
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 2 m235
a=24.3695(11)
b=7.9061(3)
c=17.4322(6)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 3358.6(2)
2221075Bis[dichlorido(5,5-dimethyl-2,2'-bipyridine-κ^2^N,N')gold(III)] tetrachloridoaurate(III) dichloridooaurate(I)
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 3 m335-m336
a=9.0698(4)
b=10.0886(4)
c=11.1678(5)
α= 91.155(4)
β= 108.148(4)
γ= 111.344(3)
V = 894.09(7)
22211184-(9-Anthryl)-1-phenylspiro[azetidine-3,9'-xanthen]-2-one
Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 3 o501-o502
a=13.6906(8)
b=13.3085(7)
c=17.3527(10)
α= 90
β= 127.548(4)
γ= 90
V = 2506.7(3)